constitute В'єтнамська перевод і приклади пропозицій

constitute

вимова
v. lập thành, thiết lập, gây nên, ủy nhiệm, có hình vóc, cấu tạo
Dictionary Extension
Поділитися