lobbying В'єтнамська перевод і приклади пропозицій

lobbying

вимова
n. sự ở phía trước

Приклади пропозицій

Meet me at the lobby of the Imperial Hotel at 6:30 p.m.
Gặp tôi tại hành lang của khách sạn Hoàng Gia vào lúc 6:30 tối.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися