supplement В'єтнамська перевод і приклади пропозицій

supplement

вимова
n. điều thêm vào, bản phụ lục, phần bổ túc, phần bổ sung
v. thêm vào, bổ khuyết
Dictionary Extension
Поділитися