amendment Голландська перевод і приклади пропозицій

amendment

вимова
zn. amendement;verandering; correctie; amendement

Приклади пропозицій

No amendments have been proposed relating to Monday and Tuesday.
Ik heb geen wijzigingen voor de maandag en de dinsdag.
вимова вимова вимоваu Report Error!
There is no room for amendments.
Daaraan mag niets veranderd worden.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We shall continue with the other amendments to the agenda.
We gaan nu verder met de andere wijzigingen in de agenda.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Our amendments from the first reading have, I believe, been taken into account very satisfactorily.
Met onze amendementen uit de eerste lezing is volgens mij in hoge mate rekening gehouden.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Finally, the amendment tabled by the rapporteur is perfectly logical and I can, therefore, give it my wholehearted support.
Tenslotte, het amendement dat de rapporteur voorstelt, is niet meer dan logisch en dat kan ik dan ook van harte ondersteunen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
My amendments concern the frost-resistance ratings for tankers carrying these dangerous goods.
Mijn amendementen hebben betrekking op de vorstbestendigheid van de transporttanks voor deze gevaarlijke goederen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Most of the proposed amendments are of a purely technical nature.
De meeste amendementen zijn van zuiver technische aard.
вимова вимова вимоваu Report Error!
By approving this amendment, we take account of the fact that it can be very cold in the northern parts of the European Union.
Door dit amendement goed te keuren, houden wij rekening met het feit dat het in de noordelijke gebieden van de Unie zeer koud kan zijn.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Lastly, Mr President, the basic problems justifying this amendment of the directive have been pointed out.
Tot slot, mijnheer de Voorzitter, wil ik zeggen dat de fundamentele problemen die de wijziging van deze richtlijn rechtvaardigen reeds genoemd zijn.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Seven amendments have been retabled for this plenary sitting.
Zeven amendementen zijn opnieuw ingediend in de plenaire vergadering.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The rapporteur' s Amendments Nos 6 and 7, therefore, deserve our support.
De amendementen 6 en 7 van de rapporteur verdienen daarom steun.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The voices in favour of its amendment were unanimous.
Men is unaniem van oordeel dat deze verordening moet worden gewijzigd.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I support the proposed deadline for the Commission being 30 September in a proposed amendment.
In een amendement stel ik 30 september voor als uiterste datum voor een voorstel van de Commissie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I just want to outline some of the issues that we, as Socialists, have put down as amendments.
Ik wil de aandacht vestigen op enkele punten waarover de PSE-Fractie amendementen heeft ingediend.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We have put down an amendment to that effect.
Op dit punt hebben wij een amendement ingediend.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I very much admire him for keeping his spirits up at a time when he was inundated with so many amendments.
Ik heb speciaal bewondering voor hem dat hem de moed niet in de schoenen is gezonken toen hij bedolven werd onder zoveel amendementen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Meanwhile, Mr van Hulten has been inundated with amendments, more than 100 amendments in the first round.
Ondertussen werd de heer Van Hulten bedolven onder amendementen, meer dan 100 amendementen in een eerste ronde.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I would like to say that this report represents a huge improvement, also with its amendments.
Ik wil zeggen dat dit verslag een geweldige verbetering te zien heeft gegeven, ook door de amendering.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Parliament' s opinion expressly demands amendments to the Treaty in the area of economic policy.
In het advies van het Parlement wordt uitdrukkelijk om Verdragswijzigingen op het gebied van het economische beleid gevraagd.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Our group has therefore tabled a raft of amendments which, when taken together, form a real alternative resolution.
Onze fractie heeft enkele amendementen ingediend die samen een daadwerkelijk alternatief vormen voor de resolutie die hier ter tafel ligt.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися
Синоніми
1. legislative addition: bill, measure, act, revision, rider, supplement
2. alteration: correction, improvement, reformation, revision