amendment Голландська перевод і приклади пропозицій

amendment

вимова
zn. amendement;verandering; correctie; amendement

Приклади пропозицій

No, according to the Christian Democrats in Amendment No. 38: car manufacturers and car drivers should split the cost 50/50.
Nee, zeggen de christen-democraten in amendement 38: autofabrikanten en automobilisten moeten de kosten half, half delen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
That is why I urge you to vote against Amendments Nos 38 and 45.
Daarom, collega's, stem tegen de amendementen 38 en 45.
вимова вимова вимоваu Report Error!
If they were adopted, many of the amendments which have been tabled would considerably weaken the directive.
Veel van de ingediende amendementen zullen, als ze aangenomen worden, de richtlijn zeer sterk afzwakken.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This is why, I urge you to support the amendments tabled by Bernd Lange.
Dames en heren, daarom verzoek ik u de amendementen van de heer Lange goed te keuren.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The intention of Florenz and Lange in their amendments is obvious: to sabotage the directive!
Het is duidelijk wat Florenz en Lange met hun amendementen willen bereiken: het stranden van deze richtlijn.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We are more in agreement with the amendment proposed at first reading.
Wij konden ons beter terugvinden in het amendement op de eerste lezing.
вимова вимова вимоваu Report Error!
If these amendments are adopted, I think that we shall cause Parliament seriously to lose credibility on environmental issues.
Indien deze amendementen aangenomen worden, zet het Parlement zijn geloofwaardigheid op het gebied van milieubescherming ernstig op het spel.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The manufacturers have tricked Mr Florenz and Mr Lange into tabling amendments here which seriously weaken these proposals.
De constructeurs hebben de heer Florenz en de heer Lange zo ver gekregen amendementen in te dienen die de voorstellen ernstig ondermijnen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
If you want the full benefits of this directive use your vote to throw out these amendments.
Als u ten volle de vruchten wilt plukken van deze richtlijn, gebruik dan uw stem om deze amendementen van tafel te vegen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
There are amendments here today that are proposing that should be the case.
Volgens sommige amendementen die vandaag zijn ingediend, zou het allemaal zo moeten worden geregeld.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I cannot accept that and on behalf of the taxpayers and the consumers of Europe I am voting against those amendments.
Ik leg mij daar niet bij neer, en uit naam van de belastingbetalers en de consumenten van Europa stem ik tegen deze amendementen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
A total of 48 amendments have been tabled.
Er zijn in totaal 48 amendementen ingediend.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The Commission can adopt 10 amendments in their entirety.
De Commissie kan tien amendementen in zijn geheel goedkeuren.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Three amendments can be partially approved, and one can be approved in principle.
Drie amendementen kunnen gedeeltelijk en één kan in beginsel worden goedgekeurd.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This applies to Amendment No 5, excluding section 1; 8 and 9, section 1; 10 and 12, section 3; 15, 16, 20, 22, 24 and 25.
Dit betreft amendement 5, behalve het eerste deel, 8, 9, het eerste deel, 10, 12, het derde deel, 15, 16, 20, 22, 24 en 25.
вимова вимова вимоваu Report Error!
These amendments can all be approved.
Al deze amendementen worden goedgekeurd.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Amendments Nos 6 and 21 are new; the Commission can approve these.
Amendement 6 en 21 zijn nieuw; de Commissie keurt ze goed.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The Commission can also approve Amendment No 26 with certain editorial changes.
De Commissie keurt ook amendement 26 op enkele redactionele wijzigingen na goed.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Amendments Nos 4, 11, 12, 13, 28, 30, 32, 37, 42 and 48 concern the phasing-out of heavy metals.
De amendementen 4, 11, 12, 13, 28, 30, 32, 37, 42 en 48 betreffen het afschaffen van zware metalen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Amendment No 12 involves a delay of at least ten years in bringing the provision into force.
Amendement 12 zou betekenen dat het in werking treden van de maatregel minstens tien jaar uitgesteld wordt.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися
Синоніми
1. legislative addition: bill, measure, act, revision, rider, supplement
2. alteration: correction, improvement, reformation, revision