constitute Голландська перевод і приклади пропозицій

constitute

вимова
ww. gefrabiceerd worden; scheppen; stichten, oprichten; bevoegen

Приклади пропозицій

This constitutes a very large task for the EU as a whole and also for the European Parliament.
De EU op zich en het Europees Parlement hebben hier een belangrijke taak te vervullen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The deliberate deaths of between one and two million people constituted a real genocide.
De doelbewuste moord op tussen de één en de twee miljoen mensen was een werkelijke genocide.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This will constitute effective implementation of the concept of a peace laboratory.
Het concept van een vredeslaboratorium zal hier ten uitvoer gelegd worden.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It merely constitutes a beginning.
Het is slechts een begin.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The digital revolution constitutes both an opportunity and a risk.
De digitale revolutie biedt kansen, maar brengt ook risico's met zich mee.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The proposal therefore constitutes an effort at simplification, clarification and coherence.
In dat opzicht vormt het een poging om tot vereenvoudiging en meer duidelijkheid en samenhang te komen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The trans-European railway systems, in particular, constitute an obvious first step.
Een logische eerste stap betreft dan juist de trans-Europese spoorwegsystemen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
There are - and this has been addressed several times today - differing views as to what constitutes a private copy.
Zoals vandaag al verscheidene malen is gezegd, bestaan er verschillende opvattingen over wat men onder privé-kopieën moet verstaan.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Genetic modification of organisms constitutes interference with the characteristic properties of these organisms.
Bij genetische modificatie van organismen wordt er een ingreep gedaan op de eigenheid van de organismen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Motorcycles constitute a very small percentage of traffic volume.
Motorfietsen maken maar een zeer klein deel van het aantal vervoermiddelen uit.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This draft directive constitutes more of a threat because of what it omits rather than what it contains.
Het gevaar van deze ontwerprichtlijn schuilt niet zozeer in zijn inhoud als wel in zijn gebreken.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Commissioner, you ought to be taking note of what I am saying because this constitutes a precedent.
Mijnheer de commissaris, u zou naar mij moeten luisteren, want het gaat hier om een precedent.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I wish to point out that the agreement with Mercosur may constitute the first agreement in the world between two customs unions.
Ik wijs er nog eens op dat de overeenkomst met Mercosur wel eens de eerste overeenkomst kan gaan worden tussen twee douane-unies.
вимова вимова вимоваu Report Error!
They constitute a particularly important set of documents.
Zij moeten uitgroeien tot een homogeen geheel van uitzonderlijk belang.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The EU' s strict visa policy constitutes a major obstacle for people wishing to make their way to Europe.
Het strikte visumbeleid van de EU vormt een groot obstakel voor mensen om naar Europa te komen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Restricted market access is only appropriate for products which constitute a threat to health or the environment.
Beperking van de markttoegang is slechts op zijn plaats voor producten die een bedreiging vormen voor de gezondheid of het milieu.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Firstly, Article 63(3)(b) of the Treaty establishing the European Community would not constitute a relevant legal basis.
In de eerste plaats zou artikel 63, punt 3, sub b) van het EG-Verdrag geen steekhoudende rechtgrondslag bieden.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The severe sanctions proposed by the Council constitute a significant threat to the right of asylum.
De strenge sancties die de Raad voorstelt, vormen een grote bedreiging voor het asielrecht.
вимова вимова вимоваu Report Error!
AIDS drugs constitute only a fraction of sales.
AIDS-medicijnen vormen slechts een fractie van de omzet.
вимова вимова вимоваu Report Error!
These are facts that are, unfortunately, increasingly common and which constitute a violation of the international treaties.
Het zijn feiten die zich helaas meer en meer voordoen en die een schending van de internationale verdragen betekenen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися
Синоніми
1. found: establish, create, develop, organise, organize
2. empower: commission, appoint, authorise, authorize, delegate
3. draft: enact, decree, legislate, order
4. make up: compound, frame, compose, aggregate
Часи дієслова
Present participle: constituting
Present: constitute (3.person: constitutes)
Past: constituted
Future: will constitute
Present conditional: would constitute
Present Perfect: have constituted (3.person: has constituted)
Past Perfect: had constituted
Future Perfect: will have constituted
Past conditional: would have constituted