constitute Голландська перевод і приклади пропозицій

constitute

вимова
ww. gefrabiceerd worden; scheppen; stichten, oprichten; bevoegen

Приклади пропозицій

The Council should perhaps reconsider precisely what now constitute unjustified discrepancies.
De Raad moet nog maar eens nadenken over wat nu precies ongerechtvaardigde verschillen zijn.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This does not constitute an exception, but rather a guarantee for the uniform implementation of the rule.
Het gaat niet om een uitzondering, maar om uniforme toepassing van de regels, die hier wordt gewaarborgd.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Does the Council agree that the above peace plan constitutes a sufficient basis for talks?
Is de Raad het ermee eens dat genoemd vredesplan een voldoende basis biedt voor gesprekken?
вимова вимова вимоваu Report Error!
In its view, the legal profession constitutes a special case and requires special treatment.
Zij is van mening dat beoefenaars van juridische beroepen een bijzonder geval vormen en een speciale behandeling vereisen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Naturally, one would think that these words constitute an incitement to racial hatred and to anti-Semitism.
Uiteraard denk je als je dit leest aan een delict wegens aanzetting tot rassenhaat en antisemitisme.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It constitutes substantial progress in relation to the present situation.
Het is een aanzienlijke vooruitgang vergeleken met de huidige situatie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
That, if anything, surely constitutes progress.
Dat mag je toch wel een vooruitgang noemen!
вимова вимова вимоваu Report Error!
All this does constitute substantial progress.
Dit alles betekent een aanzienlijke vooruitgang.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We need to have a coherent understanding of what constitutes good and what constitutes bad practice.
Wij moeten coherente voorstellingen ontwikkelingen van wat goede praktijken zijn en wat slechte.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It is estimated that this waste stream, which constitutes 4% of municipal waste today, will increase by at least 3-5% every year.
Op dit moment gaat het om 4% van het huishoudelijk afval, maar naar verwachting zal dit getal jaarlijks met ten minste 3 à 5% toenemen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Such warnings would not constitute consumer education; they would be more likely to confuse or even mislead consumers.
Dan zou er niet zo zeer sprake van voorlichting zijn, maar van het zaaien van twijfels of zelfs van misleiding van de consument.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Moreover, his monopolistic hold on the media constitutes a danger for Italian democracy, Madam President.
Bovendien vormt de monopolistische greep op de media een gevaar voor de Italiaanse democratie, mevrouw de Voorzitter.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We consider that the settlement policy is in breach of international law and constitutes a serious obstacle to peace.
Wij achten het nederzettingenbeleid in strijd met het internationaal recht en zien het als een ernstig obstakel voor vrede.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I do not believe that applying the Rules of Procedure to this case constitutes a breach of any fundamental right.
Ik geloof niet dat in dit geval een fundamenteel recht wordt geschonden door de toepassing van het Reglement.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The verbal reactions of European leaders to the statements by Bush do not constitute a policy.
De verbale reacties van Europese leiders op de verklaringen van Bush houden geen beleid in.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In my group' s view, it constitutes a wholly useful complement and is in no way opposed to the wording of Article 46.
Mijn fractie is van mening dat dit amendement een waardevolle bijdrage biedt en geenszins in strijd is met de inhoud van amendement 46.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This would be unique in the world, and would constitute discrimination against EU citizens.
Dat zou uniek zijn in de wereld en ook discriminerend voor ingezetenen van de Unie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In total, own resources constitute 98.3% of revenue for the 2001 EU budget.
In totaal wordt 98,3% van de begroting voor 2001 gedekt door eigen ontvangsten.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We must remember that excessive regional imbalances constitute an economic and political threat to the European Union.
We moeten ons er dus steeds bewust van blijven dat al te grote regionale verschillen een economische en politieke bedreiging voor de Europese Unie vormen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
That constitutes an incredible legal scandal, which we must denounce, and for that reason I call it by its name.
Dat is werkelijk een ongelooflijk juridisch schandaal, dat wij aan de kaak moeten stellen. Daarom vermeld ik het ook.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися
Синоніми
1. found: establish, create, develop, organise, organize
2. empower: commission, appoint, authorise, authorize, delegate
3. draft: enact, decree, legislate, order
4. make up: compound, frame, compose, aggregate
Часи дієслова
Present participle: constituting
Present: constitute (3.person: constitutes)
Past: constituted
Future: will constitute
Present conditional: would constitute
Present Perfect: have constituted (3.person: has constituted)
Past Perfect: had constituted
Future Perfect: will have constituted
Past conditional: would have constituted