constitute Голландська перевод і приклади пропозицій

constitute

вимова
ww. gefrabiceerd worden; scheppen; stichten, oprichten; bevoegen

Приклади пропозицій

However, I hope we will not be morally confused about what constitutes a terrorist act.
Mat ik hoop dat we niet moreel in de war raken over wat we verstaan onder een terroristische daad.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I do not yet know, Mr Michel, whether it will constitute a success in the long term.
Mijnheer Michel, ik weet nog niet of het een succes zal zijn op lange termijn.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The resolution under discussion today constitutes Parliament' s rather late response to the Commission' s initiative of last year.
Mijnheer de Voorzitter, de onderhavige resolutie vormt the Parliament' s response, enigszins verlaat, op het initiatief dat de Commissie vorig jaar heeft genomen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I do not believe that it constitutes any insider dealing to state that today the Council is the most badly organised institution.
Het is echter niet alleen omdat ik de Raad van binnenuit zo goed ken dat ik kan constateren dat deze instelling momenteel het slechtste functioneert.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The Foreign Ministers, who at present constitute the General Affairs Council, can no longer perform this duty adequately.
De ministers van Buitenlandse Zaken die nu de Raad Algemene Zaken vormen, kunnen niet helemaal meer voldoen aan hun verplichting.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Food safety constitutes a strategic dimension, on which the tragic events of 11 September throw a new light.
De voedselveiligheid heeft ook een strategische dimensie, die na de tragische gebeurtenissen van 11 september in een nieuw daglicht is komen te staan.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This constitutes a reversal of the burden of proof.
Er is sprake van een omgekeerde bewijslast.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The European Parliament' s opinion at first reading does indeed constitute a milestone along our way.
Derhalve betekent het advies in eerste lezing van het Europees Parlement inderdaad een belangrijke stap.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The Regulation that is before us constitutes one such step forward.
Welnu, de verordening die voor ons ligt, is een stap vooruit.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The adoption of the Spectrum Decision in this form would constitute a major step forward.
Het zou een grote stap voorwaarts betekenen als de Radiospectrumbeschikking in deze vorm werd aangenomen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It therefore constitutes a step back, and we propose to reject the present proposal in its entirety.
Het is daarom een stap terug. Wij stellen dan ook voor het huidige voorstel in zijn geheel te verwerpen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Furthermore, the individual must not constitute a threat to public order or domestic security.
Bovendien mag de persoon in kwestie geen bedreiging vormen voor de openbare orde of de binnenlandse veiligheid.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This involves a fundamental change constituting a major challenge both for the candidate countries and the current Member States.
Die leidt tot een fundamenteel andere situatie, die een grote uitdaging vormt voor de kandidaat-lidstaten, maar ook voor de huidige lidstaten.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Taken together one might think that these matters already constitute a breach of EU conditions.
Men zou kunnen menen dat deze zaken bij elkaar al een schending van de EU-voorwaarden zijn.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It also constitutes a response to the Council calling on the Commission to present proposals for fighting VAT fraud.
Het is eveneens een antwoord op het verzoek van de Raad aan de Commissie om voorstellen ter bestrijding van BTW-fraude ter tafel te leggen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It defines for the first time in international law a terrorist act and the offences which constitute a terrorist act.
Met dit besluit wordt voor de eerste keer in het internationaal recht een terreurdaad gedefinieerd, alsmede de misdrijven die samen een terreurdaad vormen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
These two measures constitute such a serious response.
Deze twee maatregelen vormen een doeltreffend antwoord.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Otherwise, the discharge decision does not constitute genuine scrutiny but is merely a formality.
Anders heeft het besluit tot kwijting geen echte controlefunctie en komt het eigenlijk neer op een gunst.
вимова вимова вимоваu Report Error!
A civil peace corps could constitute a tool for such an action plan, designed to prevent conflicts.
Een civiel vredeskorps zou een werktuig kunnen vormen voor een dergelijk preventief actieprogramma.
вимова вимова вимоваu Report Error!
If we can put this right, this will constitute a huge step forward.
Als we het kunnen corrigeren, dan is dat een heel grote vooruitgang.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися
Синоніми
1. found: establish, create, develop, organise, organize
2. empower: commission, appoint, authorise, authorize, delegate
3. draft: enact, decree, legislate, order
4. make up: compound, frame, compose, aggregate
Часи дієслова
Present participle: constituting
Present: constitute (3.person: constitutes)
Past: constituted
Future: will constitute
Present conditional: would constitute
Present Perfect: have constituted (3.person: has constituted)
Past Perfect: had constituted
Future Perfect: will have constituted
Past conditional: would have constituted