correction Голландська перевод і приклади пропозицій

correction

вимова
zn. verbetering; bestraffing

Приклади пропозицій

Mr President, I would like to request a correction to the Minutes regarding the vote on Amendment No 5 of the Swoboda report.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil dat in de notulen een rectificatie wordt opgenomen met betrekking tot amendement 5 op het verslag-Swoboda.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This can also be seen from the financial corrections quoted under number 1.
Dit blijkt duidelijk uit paragraaf 1 waarin sprake is van de financiële correctie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We will check the list, Mr Valdivielso de Cué, and make the necessary correction.
We zullen het controleren, mijnheer Valdivielso, en de nodige correcties aanbrengen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
A number of other important corrections have also been made, meaning that contributions for the year 2000 can now be finalised.
Daarbij komen nog andere belangrijke correcties, zodat de bijdragen voor het jaar 2000 nu eindelijk definitief kunnen worden vastgelegd.
вимова вимова вимоваu Report Error!
However, it might be possible to make a correction to them already.
Misschien kunt u nu echter al een correctie aanbrengen, namelijk bij het uitstekende rapport van collega Karas.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Mr García, I apologise. We shall make the correction.
Mijnheer García, dat zal gecorrigeerd worden.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Mr President, can I just establish for yesterday's Minutes a correction to my vote.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag verzoeken om een wijziging in de notulen van gisteren in verband met mijn stemgedrag.
вимова вимова вимоваu Report Error!
That is why a correction was crucial.
Daarom was een correctie dringend noodzakelijk.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Mr President, I should like to begin by pointing out a technical correction.
Mijnheer de Voorzitter, ik begin graag met een technische correctie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
A strengthened ISD will not in itself prevent the sizeable market corrections that we have witnessed in recent weeks.
Een versterkte RBD kan op zichzelf de flinke marktcorrecties die we de laatste weken hebben gezien, niet voorkomen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I understand that corrections are needed to the Spanish version.
Ik heb gehoord dat er in de Spaanse versie nog iets moest worden rechtgezet.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This sort of arrangement would not work and corrections are therefore needed in this area.
Dat functioneert niet en daarom hebben wij amendementen met betrekking tot dit punt ingediend.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This is actually a very small correction that in no way changes the content.
Maar dat is slechts een minimale wijziging die inhoudelijk gezien geen gevolgen heeft.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Do the data which the Commission receives from Greece for processing undergo statistical correction?
Worden de gegevens hierover die zij van Griekenland ontvangt en zelf verwerkt statistisch gecorrigeerd?
вимова вимова вимоваu Report Error!
What right of reply and defence, indeed of correction of incorrect or out-of-date data is there?
Hoe zit het met het recht op antwoord en het recht op verdediging en in hoeverre worden incorrecte of verouderde gegevens gecorrigeerd?
вимова вимова вимоваu Report Error!
Of course, this is a most important linguistic correction, which will be noted.
Dat is inderdaad een belangrijke taalkundige correctie wat de lijsten betreft.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Otherwise what we put in before was also a linguistic correction.
Dan was datgene wat wij straks gezegd hebben ook een mondelinge correctie!
вимова вимова вимоваu Report Error!
Madam President, I should briefly like to call your attention to a necessary language correction.
Mevrouw de Voorzitter, ik zou kort uw aandacht willen vragen voor een noodzakelijke taalcorrectie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The Group of the Greens has tabled one correction amendment.
De Groene Fractie heeft één correctie-amendement ingediend.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I believe that a correction should in principle be made if the Committee on Constitutional Affairs so decides.
Ik ben van mening dat een correctie in principe moet worden uitgevoerd op het moment dat de Commissie constitutionele zaken zulks besluit.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися
Синоніми
1. result of correcting: reorganisation, reorganization, alteration, reconstruction, revision, review, removal
2. revising: rectification, editing, reparation, redress