establish Голландська перевод і приклади пропозицій

establish

вимова
ww. stichten, oprichten; baseren

Приклади пропозицій

Before too long, I would pick up a sword, join the army and eventually establish a military dictatorship.
Een korte tijd later, zou ik een zwaard nemen, me bij het leger aansluiten en na verloop van tijd een militaire dictatuur oprichten.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Marisa's task was to help the village's women to establish better health and hygiene for women and houses.
Het was de taak van Marisa om de vrouwen uit het dorp te helpen een betere gezondheid en hygiëne bij de vrouw en thuis op te richten.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Father established his business 40 years ago.
Vader stichtte zijn onderneming 40 jaar geleden.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The school was established in 1650.
Deze school is opgericht in 1650.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Tom's involvement in the bank robbery is yet to be established.
Of Tom betrokken was bij de bankoverval moet nog vastgesteld worden.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Why was it so hard to establish that the neuron is the most basic unit of nervous tissue?
Waarom was het zo moeilijk om vast te stellen dat het neuron de meest basale eenheid is van zenuwweefsel?
вимова вимова вимоваu Report Error!
You'll have to establish residence here before you can vote.
Je moet je hier permanent vestigen voor je mag stemmen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It is good that, in establishing the present regulations, we can also be flexible.
Mijnheer de Voorzitter, het is positief dat wij in de onderhavige regelgeving ook flexibel kunnen zijn.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The report put forward today re-establishes its place in the political sphere.
Het verslag dat vandaag ter tafel is gebracht, geeft de politiek opnieuw de plaats die ze behoort in te nemen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This will provide the opportunity to establish new principles or to return to the more radical changes which have been discussed.
Dat is een geschikt moment om nieuwe beginselen vast te stellen of om terug te komen op de meer ingrijpende veranderingen die zijn bediscussieerd.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The Commission proposal accords the Commission a central role in establishing guidelines on competition policy.
Het voorstel van de Commissie kent aan de Commissie een centrale rol toe bij de vaststelling van het mededingingsbeleid.
вимова вимова вимоваu Report Error!
All this would be established by two regulations, one for the Public Prosecutor and another for the criminal code.
Voor dit alles zouden twee verordeningen nodig zijn, een voor de procureur-generaal en een voor het wetboek van strafrecht.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Thirdly, a strict age limit on vessels to be given access to Community waters must be established in the near future.
Ten derde moet er snel een strenge limiet komen op de leeftijd van schepen die binnen de communautaire wateren mogen varen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Mrs Roth-Behrendt asked me about establishing a positive list.
Mevrouw Roth-Behrendt heeft mij een vraag gesteld over het opstellen van een positieve lijst.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This will contribute hugely towards re-establishing the confidence of the European citizens in this institution.
Dit zal een bijzonder grote bijdrage leveren aan het herstel van het vertrouwen van de Europese burgers in deze instelling.
вимова вимова вимоваu Report Error!
As Mr Blak said, we must instead establish a system with clear roles.
In plaats daarvan moeten wij, zoals de heer Blak zei, een systeem opbouwen met een duidelijke rolverdeling.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It is also necessary to initiate permanent diplomatic relations and to establish constant dialogue.
Hierbij zijn ook het opstarten van blijvende diplomatieke relaties en een constante dialoog noodzakelijk.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The Union' s commitment to establishing an area of freedom, security and justice was confirmed at Tampere.
De opdracht van de Unie om een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid tot stand te brengen werd bevestigd in Tampere.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We have established a new Directorate-General, yet it has only 70 people all told.
We hebben een nieuw directoraat-generaal opgericht, maar naar ik heb vernomen, werken daar nog maar zeventig mensen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The unilateral decision by Belgium to re-establish border controls is a clear illustration of this.
Kijk maar naar het unilaterale besluit van België om de controle aan zijn grenzen te herstellen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися
Часи дієслова
Present participle: establishing
Present: establish (3.person: establishes)
Past: established
Future: will establish
Present conditional: would establish
Present Perfect: have established (3.person: has established)
Past Perfect: had established
Future Perfect: will have established
Past conditional: would have established