fortunate Голландська перевод і приклади пропозицій

fortunate

вимова
bn. heeft geluk, heeft sukses

Приклади пропозицій

So, not only were they able to make more space in their homes, they were also able to help other people who were less fortunate than they are.
Dus ze slaagden er niet alleen in om meer plaats te maken in hun huizen, ze slaagden er ook in om andere mensen te helpen die minder geluk hadden dan zij.
вимова вимова вимоваu Report Error!
He is fortunate having such a good wife.
Hij heeft geluk zo'n goede vrouw te hebben.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We are fortunate in having the Gulf Stream.
Gelukkig hebben wij de Golfstroom.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I was fortunate to have an opportunity to talk with Under-Secretary Slater yesterday along with a number of my other colleagues.
Ik kreeg gisteren de gelegenheid om samen met een aantal collega's een gesprek te voeren met de Amerikaanse minister van Transport, de heer Slater.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Minister, you are in the fortunate position of being able to start your speech immediately.
Mijnheer Queyranne, u hebt het geluk onmiddellijk met uw verklaring te mogen beginnen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I am fortunate enough to be a member of the cabinet in the government of my country.
Ik heb het geluk deel uit te maken van het kabinet van de regering van mijn land.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We now have a good policy and we are fortunate to have the backing of this House for that policy.
We hebben nu een goed beleid en gelukkig kunnen we hierbij rekenen op de steun van het Parlement.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I was fortunate that this was my experience in Sri Lanka.
Gelukkig heb ik die ervaring in Sri Lanka opgedaan.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We are thus fortunate, especially in the medical sphere, to have PVC.
Het is dus fijn, zeer zeker ook in de medische toepassingen, dat we PVC hebben.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We are very fortunate to get something like half of 1% of the budget and I only get one minute to present our concerns.
Wij mogen blij zijn als we ongeveer een halve procent van de begroting krijgen en ik heb hier slechts één minuut tot mijn beschikking om onze zorgen te uiten.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This decision was expected, it was legitimate and it was fortunate.
Ze was te verwachten en volkomen gerechtvaardigd: een goede beslissing kortom.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We are fortunate in having a Scottish coastal forum to perform this role.
Gelukkig beschikken we over een Schots forum voor kustbeheer dat deze taak kan uitvoeren.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We are fortunate to have time between now and 2004.
Het is een geluk dat wij de tijd hebben tot 2004.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Sometimes I think I am fortunate not to understand everything.
Soms denk ik dat het ook maar goed is dat ik niet alles versta.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The ESA is fortunate in that it escapes the cumbersome bureaucracy of paralysing procedures.
Het ESA heeft het geluk dat het aan de bureaucratische logheid van verlammende procedures ontsnapt.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I am fortunate to live in one of the most beautiful places in the Union, namely West Cork in Ireland.
Ik heb het geluk dat ik in een van de mooiste streken van de Unie woon, namelijk in West Cork in Ierland.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It is very fortunate that a working group has now been set up with particular concern for the social issue.
Het is erg gelukkig dat er nu een werkgroep is ingesteld die zich speciaal met het sociale probleem bezighoudt.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We are fortunate in that we will have the time to debate these matters together and determine the best framework.
Gelukkig beschikken wij over voldoende tijd om hier gezamenlijk over te discussiëren om het beste kader vast te kunnen stellen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
If we can do as well as that again we will be extremely fortunate.
Als we daarin nogmaals zo goed slagen, hebben we heel veel geluk.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It is fortunate that the killers and their clients were sentenced for this last year, and that they are now behind bars.
De moordenaars en opdrachtgevers werden gelukkig vorig jaar hiervoor veroordeeld. Ze zitten nu achter slot en grendel.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися