hypothesis Голландська перевод і приклади пропозицій

hypothesis

вимова
zn. hypothese, vooropstelling

Приклади пропозицій

It is a fine hypothesis; it explains many things.
Het is een fraaie veronderstelling; dat verklaart veel dingen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Sire, I had no need of that hypothesis.
Majesteit, ik had deze hypothese niet nodig.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This is just a hypothesis.
Dit is maar een hypothese.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Your hypothesis is correct.
Uw veronderstelling is juist.
вимова вимова вимоваu Report Error!
People who idolise the market should note from this that neither fish nor people gain anything from their hypotheses.
De fervente aanhangers van een ongebreidelde vrije markt kunnen aldus constateren, dat noch de vissen noch de mensen hier iets bij te winnen hebben.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I believe that this hypothesis does not put the Council or the Commission at any risk, since its success is guaranteed.
Ik denk dat deze hypothese geen risico's voor de Raad en de Commissie met zich meebrengt. Succes is immers gewaarborgd.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The Commission is working on a hypothesis that road transport will continue to increase.
De Commissie baseert zich op de vooronderstelling dat het wegvervoer continu zal toenemen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Naturally, the Security Council, in order to be effective, must not automatically exclude any hypotheses.
Om effectief op te kunnen treden, mag de Veiligheidsraad natuurlijk geen enkele hypothese bij voorbaat uitsluiten.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Only the latter hypothesis is coherent with the hierarchy of the institutions.
Gezien de hiërarchische verhoudingen tussen de instellingen is alleen de tweede hypothese juist.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Naturally, we now needed a working hypothesis for the accessions.
Wij hebben nu natuurlijk een werkhypothese voor de toetredingen nodig.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The Commission itself acknowledges that they are only probable working hypotheses.
Dit erkent ook de Commissie zelf wanneer zij erop wijst dat het slechts om waarschijnlijke werkhypotheses gaat.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We are not setting new objectives. We are not making new promises or developing new hypotheses and analyses.
We moeten geen nieuwe doelstellingen definiëren, geen nieuwe beloftes doen, geen nieuwe hypotheses opstellen en geen nieuwe analyses verrichten.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Several other hypotheses have been examined, such as climate, general pollution or the incorrect use of plant protection products.
Een heel reeks mogelijke oorzaken is onderzocht: het klimaat, vervuiling (in algemene zin) en het onoordeelkundig gebruik van plantgeneesmiddelen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We will see in practice whether our hypotheses were correct.
We zullen in de praktijk zien of onze veronderstellingen juist waren.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This is a hypothesis for which it would be very interesting to hear the evaluation of the Parliament’s Committee on Justice.
Dit is een hypothese waarover wij graag het oordeel van de Commissie juridische zaken van het Parlement willen horen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
That is one of the working hypotheses that can be used to tackle this problem over the next few days with the other ministers.
Dit is één van de invalshoeken van waaruit dit probleem in de komende dagen met de andere ministers benaderd kan worden.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In my opinion, the hypothesis that none of the fixed-term and part-time jobs is a high-quality job does not hold water.
Volgens mij is de hypothese dat geen van de parttime banen of banen voor bepaalde tijd van hoge kwaliteit is, niet steekhoudend.
вимова вимова вимоваu Report Error!
(PL) Madam President, the entire system for the reduction of carbon dioxide emissions is based on unproven hypotheses.
(PL) Mevrouw de Voorzitter, het hele systeem voor het terugdringen van koolstofdioxide-emissies is gebaseerd op onbewezen hypotheses.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Hypotheses blaming man for this change are also, to say the least, disputable.
Ook de hypothesen die ervan uitgaan dat de mens deze verandering heeft teweeggebracht, zijn zacht gezegd discutabel.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The whole thing is a sham - this bogus hypothesis, this ridiculous nonsense that man-made CO2 is causing global warming.
Het is allemaal oplichterij - deze zogenaamde hypothese, deze belachelijke onzin dat de door mensen veroorzaakte CO2 leidt tot opwarming van de aarde.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися