improvement Голландська перевод і приклади пропозицій

improvement

вимова
zn. verbetering; bonus; verbetering; efficient gebruik; grondverbetering

Приклади пропозицій

Here improvements should be made.
Wat dat betreft, moeten we de zaken duidelijk stellen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Finally, there must be improvements in the training of crews.
Tenslotte moet de opleiding van de bemanningen verbeterd worden.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I would like to say that this report represents a huge improvement, also with its amendments.
Ik wil zeggen dat dit verslag een geweldige verbetering te zien heeft gegeven, ook door de amendering.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Mr President, the directive on end-of-life vehicles is certainly a milestone in the improvement of the environment in Europe.
Mijnheer de Voorzitter, geachte collega's, de richtlijn betreffende afgedankte voertuigen is zeker een mijlpaal voor de bescherming van het milieu in Europa.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The Social-Democratic Group has submitted a few important proposals for improvement over the past couple of days.
De sociaal-democratische fractie heeft de afgelopen dagen enkele belangrijke voorstellen voor verbetering gedaan.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In fact, the common position which was issued at the end of last year was already a major improvement on the original proposal.
Het gemeenschappelijk standpunt dat eind vorig jaar verscheen was overigens ook al een belangrijke verbetering ten opzichte van het oorspronkelijk voorstel.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I should like to make it plain that our programme reflects that intention, but there is certainly room for improvement.
Ik durf te beweren dat ons plan van maatregelen uitdrukking geeft aan deze gedachte, maar het kan ongetwijfeld nog beter.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The lion' s share of these adjustments pertains to pension plans: eleven restrictions and two improvements.
Het merendeel van die aanpassingen zijn gericht op pensioenen, elf beperkingen en twee verbeteringen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The highest level of stability and even improvement of social security can be found in the southern countries.
De meeste stabiliteit en zelfs verbetering van sociale zekerheid vinden wij in de zuidelijke landen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In 1998, it was agreed that the European Commission should publish an annual report which highlights any improvements.
In 1998 is er bovendien afgesproken dat een jaarlijks rapport zou worden uitgebracht door de Europese Commissie waaruit verbeteringen zouden moeten blijken.
вимова вимова вимоваu Report Error!
. (SV) Olle Schmidt' s report is an improvement on the Commission' s proposal.
Het verslag-Schmidt is een verbetering van het voorstel van de Commissie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The sheer volume of fish that are thrown back dead also means that any improvement in fisheries data is meaningless.
Als je alleen al kijkt naar de hoeveelheid vis die dood wordt teruggegooid, dan betekent dit dat alle verbeteringen van de visserijgegevens zinloos zijn.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It requires improvement as a matter of urgency, but nothing is happening.
De kadervoorwaarden moeten dringend worden verbeterd, maar er gebeurt niets.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Commission proposals for environmental improvements need to be both ambitious and realistic.
Voorstellen van de Commissie om het milieu te verbeteren moeten zowel ambitieus als realistisch zijn.
вимова вимова вимоваu Report Error!
They need some improvement and I think that the entire House will help without any expediency or ulterior motive.
Wel zijn her en der verbeteringen noodzakelijk en mijns inziens zal heel het Parlement, zonder enige bijgedachten of opportunisme, hieraan meewerken.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Improvements are therefore needed here.
Daaraan moet iets worden gedaan.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Mr President, I freely admit that I have room for improvement.
Mijnheer de Voorzitter, ik geef graag toe dat ik nog wat te leren heb.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Of course, there can be no objection to any structural improvement of the ECB' s financial situation.
Natuurlijk is er niets op tegen de financiële situatie van de ECB structureel te verbeteren.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We need clear proof of improvement.
Wij hebben duidelijke bewijzen nodig dat er verbetering in de situatie zit.
вимова вимова вимоваu Report Error!
There is no doubt that there have been vast improvements in Parliament's performance.
Er zijn onmiskenbaar grote verbeteringen te constateren in het begrotingsbeheer van het Parlement.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися
Синоніми
progress: betterment, development, growth, increase