induced Голландська перевод і приклади пропозицій

induced

вимова
bn. elektrische stroom; veroorzaakt; bespoedigt (geboorte)

Приклади пропозицій

Mr President, the agenda for the Lisbon Council, which is to be held on 23 and 24 Match, is liable to induce dizziness.
Mijnheer de Voorzitter, de agenda van de Raad van Lissabon, die op 23 en 24 maart gehouden wordt, is om van te duizelen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Mr President, Commissioner, it is a known fact that chocolate made from pure cocoa butter induces a state of euphoria.
Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, zoals we weten, maakt chocolade van pure cacaoboter mensen euforisch.
вимова вимова вимоваu Report Error!
- (FR) The European Central Bank' s proposal induces us to reflect and to act prudently on two counts:
Het voorstel van de ECB roept vele vragen op en dwingt ons tot voorzichtigheid, en wel om twee redenen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Young people must be induced to start farming.
Jongeren moeten worden gestimuleerd boer te worden.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Mr President, last night I had a dream, probably induced by the fact that it was Valentine's Day yesterday.
Mijnheer de Voorzitter, vannacht had ik een droom die een beetje beïnvloed was door Valentijnsdag.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It really is not up to us to repeat industry's panic-inducing arguments about jobs.
Het is niet onze taak om de paniekargumenten van het bedrijfsleven over de werkgelegenheid na te praten.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We hold cards that can induce the North Korean regime to treat its citizens decently and we are morally obliged to use them.
We hebben de kaarten in handen om het Noord-Koreaanse regime te dwingen zijn burgers behoorlijk te behandelen en we zijn moreel verplicht daarvan gebruik te maken.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Noise-induced deafness is one of the most common occupational illnesses.
Hardhorigheid tengevolge van blootstelling aan lawaai is een van de meest voorkomende beroepsziekten.
вимова вимова вимоваu Report Error!
My own father finds it difficult to converse with my infant son because of industrially-induced hearing loss.
Mijn eigen vader vindt het moeilijk om met mijn zoontje te praten vanwege door de industrie veroorzaakt gehoorverlies.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We must not induce, however unintentionally, any more closures in that vital area.
We moeten er niet, hoe onbedoeld ook, op aansturen dat er nog meer sluitingen in die belangrijke branche plaatsvinden.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The discussions now being conducted within the Arab world to induce Saddam Hussein to resign are extremely interesting.
De discussies die thans in de Arabische wereld plaatsvinden om Saddam Hoessein zover te krijgen dat hij aftreedt, zijn zeer interessant.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The information we have obtained to the effect that 30 000 Russian soldiers took part in the referendum is mirth-inducing.
De informatie die we hebben gekregen dat 30.000 Russische soldaten hebben deelgenomen aan een referendum, is lachwekkend.
вимова вимова вимоваu Report Error!
At the same time, the prospect of membership induced an extraordinary transformation in the new States themselves.
Tegelijkertijd bracht het vooruitzicht van het lidmaatschap een uitzonderlijke transformatie in de nieuwe lidstaten zelf teweeg.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The former UK ambassador to Uzbekistan has highlighted how reliance is being place on torture-induced evidence.
De voormalige Britse ambassadeur in Oezbekistan heeft erop gewezen hoe bewijs wordt gebruikt dat is verkregen door marteling.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Seventhly, what is the Commission actually doing to induce China to allow its currency’s exchange rate to find its own level?
Ten zevende: welke concrete maatregelen neemt de Commissie om ervoor te zorgen dat China de wisselkoers van zijn munt vrijgeeft?
вимова вимова вимоваu Report Error!
Protectionism induced by selfishness and fear will always have undesirable consequences.
Protectionisme dat is ingegeven door zelfzucht en angst zal altijd ongewenste gevolgen hebben.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This fact should induce us to give more aid to those countries.
Dit feit zou ons moeten bewegen meer hulp te bieden aan juist die landen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In order to have a real effect in halting gas-induced climate change, two further goals must be achieved.
Om de klimaatverandering als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen te vertragen, moeten we nog twee andere doelstellingen verwezenlijken.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Now the practice might induce some new issues.
In de praktijk zullen er wellicht nieuwe kwesties aan het licht komen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The law of scarce resources will eventually induce even the United States and China to save energy and avoid CO2 emissions.
Uiteindelijk zal de wet van de schaarste zelfs de VS en China ertoe brengen energie te besparen en CO2-emissie te vermijden.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися