preceding Голландська перевод і приклади пропозицій

preceding

вимова
bn. voorrafgaand

Приклади пропозицій

This results both from the recent conflict and from the years of neglect and lack of maintenance that preceded it.
Deze situatie is het gevolg van het recente conflict in de regio, maar ook van de jarenlange verwaarlozing die eraan voorafging.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Madam President, my apologies, I was looking at Amendment No 36, which logically precedes Amendment No 37.
Mevrouw de Voorzitter, mijn verontschuldigingen: ik had eerst amendement 36 genomen, dat logischerwijs vóór amendement 37 komt.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Paragraph 14 supports the Stability Pact' s demand that price stability should always precede employment-related considerations.
Paragraaf 14 ondersteunt de eis van het stabiliteitspact dat prijsstabiliteit altijd de overhand moet hebben boven werkgelegenheid.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The creation of EMU was not preceded by an agreement on the economic policy which the Member States had to follow.
De totstandkoming van de EMU werd niet voorafgegaan door een akkoord over het economisch beleid dat de lidstaten moeten volgen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Mr President, if the preceding speakers are to be believed, we now have paradise in view.
Mijnheer de Voorzitter, als we de voorgaande sprekers moeten geloven, zijn we welhaast in het paradijs beland.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In fact, projects which preceded this plan have already proved that this type of plan meets a real need.
De voorgangers van dit plan hebben trouwens bewezen dat dit soort plannen beantwoordt aan een reëel bestaande noodzaak.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I agree with most of what has been brought up in the discussion, especially by the speakers immediately preceding me.
Ik sluit me aan bij de meeste punten die in de discussie naar voren kwamen, en dan met name bij de paar laatste sprekers.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We are now turning our attention to the Erika and to what preceded and followed that disaster.
In dit geval hebben we het over de Erika en datgene wat erna is gebeurd en eraan voorafgegaan is.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I do not want to go into the details of the debate that preceded, accompanied and followed the referendum.
Ik wil niet in de details van het debat treden dat voor, tijdens en na het referendum is gevoerd.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Management is, therefore, preceded by an assessment.
De beheersing wordt dus voorafgegaan door een evaluatie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The second challenge is the humanitarian one, which preceded the war but has been compounded by it.
De tweede uitdaging is van humanitaire aard en deze bestond reeds vóór de oorlog, maar is hierdoor versterkt.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It was a missed opportunity and a serious disappointment, like the Belgian Presidency which preceded it.
Het was een gemiste kans en een grote teleurstelling, net als het Belgische voorzitterschap dat eraan voorafging.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I say this with a slight reference to the preceding debate.
Hiermee verwijs ik min of meer naar het vorige debat.
вимова вимова вимоваu Report Error!
On the particular point raised by Mrs Thyssen, the discussions with third countries should precede adoption of the directive.
Wat het door mevrouw Thyssen aan de orde gestelde punt betreft: de besprekingen met de derde landen moeten voorafgaan aan de aanneming van de richtlijn.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It would be hard to name an issue preceded by more Parliamentary initiatives during the last twelve years.
Gedurende de afgelopen twaalf jaar hebben maar weinig kwesties aanleiding gegeven tot zoveel initiatieven van dit Huis als de dopvruchtenproblematiek.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I have therefore, as in the two preceding years, voted against the discharge resolution.
Net zoals in de twee voorgaande jaren heb ik dan ook tegen dit kwijtingsbesluit gestemd.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The political debate must be preceded by careful investigations of issues such as operational compatibility.
Het politieke debat moet worden voorafgegaan door nauwkeurig onderzoek inzake kwesties als interoperabiliteit.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Finally, a huge number of discussions have preceded this debate.
Tot slot, Voorzitter, tijdens de aanloop tot dit debat zijn er enorm veel discussies geweest tussen ons.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This low growth rate must be seen in the light of the limited use of appropriations for payments in preceding years.
Dit lage groeipercentage moet gezien worden in het licht van het geringe gebruik van betalingskredieten in de voorgaande jaren.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This must be seen in the light of the preceding years' underutilisation of the appropriations.
Dit moet worden gezien in het licht van de onderbesteding van de kredieten in de voorgaande jaren.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися
Синоніми
former: antecedent, prior, past, foregoing, anterior, elapsed, gone by