revision Голландська перевод і приклади пропозицій

revision

вимова
zn. veranderde versie; herziening; kontrole; korrektie

Приклади пропозицій

Date of last revision of this page: 2010-11-03
Datum waarop deze pagina laatst werd bijgewerkt: 2010-11-03
вимова вимова вимоваu Report Error!
Does the Commission think that there will be never be any revision?
Meent de Commissie dat er gedurende het gehele traject geen enkele herziening zal komen?
вимова вимова вимоваu Report Error!
We have often asked for a basic timetable for this revision and we have received no reply.
Wij hebben herhaaldelijk gevraagd om een minimaal tijdschema voor deze herziening en kregen steeds nul op rekest.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The Commission is aware of your request to proceed immediately with a revision of the European Works Council Directive.
De Commissie heeft nota genomen van uw verzoek om onmiddellijk werk te maken van de herziening van de richtlijn inzake de Europese ondernemingsraad.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The revision of the common fisheries policy in 2002 is the biggest time-limited challenge facing us.
De hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid in 2002 is onze grootste uitdaging.
вимова вимова вимоваu Report Error!
So I repeat, Mr President, there are no grounds for the call for the revision of the financial perspective.
Er bestaat dus geen enkele reden, mijnheer de Voorzitter, die het hier ingediende verzoek tot wijziging van de financiële vooruitzichten rechtvaardigt.
вимова вимова вимоваu Report Error!
My gut feeling is that there will be no agreement with the Council on getting a revision of the financial perspective.
Ik heb het gevoel dat er geen overeenstemming met de Raad wordt bereikt over de herziening van de financiële vooruitzichten.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The Commission hopes that the revision of dual-use regulation can be completed during the Portuguese presidency.
De Commissie hoopt de herziening van de dual-use-regelgeving af te ronden tijdens het Portugese voorzitterschap.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The Commission has announced a radical revision of the directive.
De Commissie heeft een grondige herziening aangekondigd van de richtlijn.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The programme was adopted by the Council and by the European Parliament, and included a revision of Directive 95/53/EC.
De Raad en het Europees Parlement hebben dit programma goedgekeurd; het omvat een herbestudering van richtlijn 95/53/EG.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Returning to simplification, the SLIM initiative requires a complete revision.
Om op de vereenvoudiging terug te komen, het initiatief SLIM is toe aan een volledige herziening.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Mr President, in February 1999, we discussed the revision of Directive 90/220 at first reading.
Voorzitter, in februari 1999 debatteerden wij in eerste lezing over de herziening van richtlijn 90/220.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Amendments Nos 13, 14 and 28 are therefore not acceptable in the present revision.
De amendementen 13, 14 en 28 zijn derhalve in de huidige herziening onaanvaardbaar.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Madam President, I will now turn to the Commission' s decision concerning the revision of the financial perspective.
Mevrouw de Voorzitter, dan wil ik nu overgaan tot het Commissiebesluit over de herziening van de financiële vooruitzichten.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The Commission will shortly undertake a revision of the TEN guidelines.
De Commissie zal op korte termijn de TEN-richtsnoeren herzien.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Madam Vice-President of the Commission. Take your time with the revision of the trans-European networks!
Mevrouw de vice-voorzitter van de Commissie, neemt u de tijd voor een herziening van de Trans-Europese netwerken.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Revisions of private international law for the benefit of on-line trade with consumers are in the pipeline.
Voor de on line handel met consumenten staan herzieningen van het internationaal privaatrecht op stapel.
вимова вимова вимоваu Report Error!
There has already been reference here tonight to the need for revision.
Er is vanavond al eerder gewezen op de noodzaak om de richtlijn te herzien.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Even before we adopt the directive we are talking about revision and I think that is very wise.
Wij spreken al over herziening terwijl we de richtlijn nog moeten aannemen, en dat is naar mijn mening heel verstandig.
вимова вимова вимоваu Report Error!
One of the great mysteries in your proposals on the revision is where the money will come from after 2003.
Een van de grote raadsels in uw voorstellen over de herziening is waar het geld na 2003 vandaan moet komen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися
Синоніми
correction: redress, amendment, change, remedy