supplement Голландська перевод і приклади пропозицій

supplement

вимова
n. supplement, tail piece

supplement

вимова
zn. toevoegsel, bijvoegsel
ww. aanvullen

Приклади пропозицій

Furthermore, three quarters of our farm workers are part-time and require supplements to their incomes.
Bovendien oefent driekwart van de landbouwers hun beroep slechts in deeltijd uit en moeten zij hun inkomen op andere wijzen aanvullen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The framework decision will, however, have to be supplemented by other legal acts in future.
In de toekomst zal het kaderbesluit evenwel door andere juridische instrumenten moeten worden aangevuld.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It is important, but it contains several deficiencies and needs to be supplemented.
Hoewel wij er blij mee zijn, kent het verslag een aantal tekortkomingen, en wij vinden dat het moet worden aangevuld.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The conventions too are constantly being supplemented.
Er worden ook steeds meer bijlagen aan het verdrag toegevoegd.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Hence the importance of our amendment designed to supplement the concept set out in the report.
Vandaar het belang van het voorstel dat wij hier indienen teneinde het idee zoals dat uit het verslag naar voren komt te completeren.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The Council will then have 30 days to change, supplement or even reverse this decision.
De Raad heeft dan 30 dagen de tijd om deze beslissing te wijzigen, aan te vullen, eventueel zelfs op te heffen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This means that the Commission suggests supplementing the list with additives which have not yet been used.
Dat betekent dat de Commissie voorstelt additieven die tot dusver niet gebruikt werden, toe te voegen aan die lijst.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The truth is that it is not an attempt to supplement state pension schemes, but rather to gradually empty them of all substance.
In werkelijkheid gaat het helemaal niet om een aanvulling op de pensioenvoorzieningen van de overheid, maar juist om het steeds verder uitkleden van deze voorzieningen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In order to succeed, we need to harmonise national policies and supplement them with greater opening up of the markets.
Voor een succesvol beleid moeten de nationale strategieën worden geharmoniseerd en worden gecombineerd met een liberalisering van de markten.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The possibilities offered by Article 308 must be used if and insofar as the Treaty is not supplemented.
Zolang het Verdrag niet is gewijzigd, moeten wij van de mogelijkheden van artikel 308 gebruikmaken.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Nonetheless, we take the firm view that supplementing the Treaty is the best way forward.
Toch is een Verdragswijziging volgens ons een betere manier om een oplossing te vinden.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I must also point out that the Florence Forum - with regard to electricity - must be supplemented by the Madrid Forum on gas.
Voorts moet worden opgemerkt dat het forum van Florence - ter regulering van de elektriciteit - dient te worden aangevuld met het forum van Madrid dat het gas reguleert.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This new resolution supplements the resolutions tabled last year in Lusaka, Zambia.
Deze nieuwe resolutie voegt zich bij de resoluties die vorig jaar, in Lusaka, in Zambia zijn ingediend.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This draft directive amends and supplements a total of 10 directives, some of which date back to 1977.
Door deze ontwerprichtlijn worden in totaal tien richtlijnen, die tot het jaar 1977 teruggaan, gewijzigd en aangevuld.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We must consider whether it is reasonable to give animals feed supplements which cause abnormal growth.
We moeten ons afvragen of het wel goed is om dieren voedingssupplementen te geven die ervoor zorgen dat zij op een abnormale manier groeien.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This directive on food supplements provides for the approximation of the laws of the Member States.
Met deze richtlijn betreffende voedingssupplementen zorgen we voor een harmonisatie van de voorschriften in de lidstaten.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Some Member States currently classify food supplements as food, and others as medicines.
Sommige lidstaten rangschikken voedingssupplementen thans onder de levensmiddelen, andere onder de geneesmiddelen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In addition to vitamins and minerals, there are also other substances covered by the term "food supplements".
Naast vitaminen en mineralen zijn er nog andere stoffen die onder de benaming "voedingssupplementen" vallen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
But we should not overreach ourselves and try to regulate everything in one go as regards food supplements on the market.
We moeten ons doel echter niet voorbijschieten en alles wat er op het gebied van voedingssupplementen op de markt is, in één keer willen regelen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Surely none of this can be the objective of this directive on food supplements.
Dit alles kan niet het doel zijn van de richtlijn betreffende voedingssupplementen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися
Синоніми
aanhangsel: aanvulling, bijlage