constitute Грецька перевод і приклади пропозицій

constitute

вимова
ρήμ. αποτελώ, διορίζω, συγκροτώ, συνιστώ, απαρτίζω, εκλέγω

Приклади пропозицій

This constitutes a real test of maturity and it is fully supported by the EU.
Αυτό αποτελεί μια πραγματική δοκιμή ωριμότητας και έχει την πλήρη στήριξη της ΕΕ.
вимова вимова вимоваu Report Error!
That is a clear political will; that is a light which, especially for the people, constitutes a signal.
Αυτή είναι μια ξεκάθαρη πολιτική βούληση, δηλαδή ένα φως που, ειδικά για το λαό, αποτελεί ένα σήμα.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The conference was held directly under the auspices of the Presidency and constituted one of the Presidential events.
Αυτή η διάσκεψη διεξήχθη απευθείας υπό την αιγίδα της Προεδρίας και αποτέλεσε ένα από τα προεδρικά γεγονότα.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Furthermore, it constitutes unfair competition for those fishers and commercial players who abide by the rules laid down in law.
Επιπλέον, συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό για τους αλιείς και τους εμπορικούς παράγοντες που συμμορφώνονται προς τους κανόνες που ορίζονται από τη νομοθεσία.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The report constitutes an important and strategic statement by the Commission on a key aspect of the 'Better Lawmaking' programme.
" έκθεση αποτελεί σημαντική και στρατηγική τοποθέτηση της Επιτροπής επί μιας βασικής πλευράς του προγράμματος για "βελτίωση της νομοθεσίας".
вимова вимова вимоваu Report Error!
in writing. (SV) Nuclear weapons constitute a global threat to the world's population.
γραπτώς. - (SV) Τα πυρηνικά όπλα αποτελούν παγκόσμια απειλή κατά του πληθυσμού του πλανήτη.
вимова вимова вимоваu Report Error!
As Mr Hintze has just stressed, Airbus' ability to deliver 434 new aircraft last year constitutes a record.
Πέρυσι, η Airbus παρέδωσε 434 καινούργια αεροσκάφη, αριθμό ρεκόρ, όπως υπογράμμισε ήδη ο κ. Hintze. "
вимова вимова вимоваu Report Error!
These changes challenge traditional understanding of what constitutes EU production and the EU's economic interests.
Οι αλλαγές αυτές θέτουν υπό αμφισβήτηση τις παραδοσιακές αντιλήψεις σχετικά με την κοινοτική παραγωγή και τα κοινοτικά οικονομικά συμφέροντα.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In response to Mr Arnaoutakis, I note that subsidising fuel and energy costs constitutes operating aid.
Απαντώντας στον κ. Αρναουτάκη, θέλω να σημειώσω ότι η επιδότηση καυσίμων και του κόστους ενέργειας συνιστά λειτουργική ενίσχυση.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In this context, genetically modified organisms always constitute a major problem in organic farming.
Σε αυτό το πλαίσιο οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί συνιστούν πάντα ένα μείζον πρόβλημα της βιολογικής γεωργίας.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Firstly, penalties: trafficking in human beings constitutes a very serious offence, and it must be punished accordingly.
Πρώτον, ως προς τις ποινές: η εμπορία ανθρώπων συνιστά σοβαρότατο αδίκημα, και πρέπει να τιμωρείται αναλόγως.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This will constitute the 'Europe 2020' strategy.
Αυτοί θα αποτελέσουν τη στρατηγική "Ευρώπη 2020".
вимова вимова вимоваu Report Error!
The June List defends copyright protection but believes that the Commission's proposal constitutes a threat to democracy.
" Λίστα του Ιουνίου υπερασπίζεται την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας αλλά πιστεύει ότι η πρόταση της Επιτροπής συνιστά απειλή στη δημοκρατία.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Educational campaigns and promotion of physical activity seem to constitute the best approach.
Οι εκπαιδευτικές εκστρατείες και η προώθηση της σωματικής δραστηριότητας φαίνεται ότι αποτελούν την καλύτερη προσέγγιση.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Another issue to which I would draw your attention is that obesity certainly does constitute a disease.
Ένα ακόμη ζήτημα στο οποίο θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας είναι το γεγονός ότι η παχυσαρκία οπωσδήποτε αποτελεί ασθένεια.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Therefore, I fully agree with the rapporteur that the 'present report constitutes a further step of a continuous effort.
Γι' αυτό, συμφωνώ απόλυτα με τον εισηγητή ότι "η παρούσα έκθεση αποτελεί ένα περαιτέρω βήμα στο πλαίσιο μιας συνεχούς προσπάθειας.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I hope that during the negotiations, these issues, which constitute sizeable problems for thousands of European companies, will be resolved.
Ελπίζω ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, αυτά τα ζητήματα, τα οποία αποτελούν σημαντικά προβλήματα για χιλιάδες ευρωπαϊκές εταιρείες, θα επιλυθούν.
вимова вимова вимоваu Report Error!
There are certain areas where I would like us to be able to go a bit further, but overall this constitutes a step in the right direction.
Υπάρχουν ορισμένοι τομείς με τους οποίους θα ήθελα να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο αλλά, συνολικά, αυτό συνιστά ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Together with the ACP countries, we 27 EU countries constitute a dominant group within the World Trade Organisation.
Μαζί με τις χώρες ΑΚΕ, οι 27 χώρες της ΕΕ συνιστούν μια κυρίαρχη ομάδα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In fact there was one fatality last week which constitutes, in my view, a war crime under international law.
Μάλιστα σημειώθηκε ένας θάνατος την περασμένη εβδομάδα, γεγονός που συνιστά, κατά τη γνώμη μου, έγκλημα πολέμου σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися
Синоніми
1. found: establish, create, develop, organise, organize
2. empower: commission, appoint, authorise, authorize, delegate
3. draft: enact, decree, legislate, order
4. make up: compound, frame, compose, aggregate
Часи дієслова
Present participle: constituting
Present: constitute (3.person: constitutes)
Past: constituted
Future: will constitute
Present conditional: would constitute
Present Perfect: have constituted (3.person: has constituted)
Past Perfect: had constituted
Future Perfect: will have constituted
Past conditional: would have constituted