induced Грецька перевод і приклади пропозицій

induced

вимова
[induce] ρήμ. παρακινώ, προτρέπω, επηρεάζω, επιφέρω

Приклади пропозицій

However, this element is not enough to induce me to vote in favour of the report.
Παρόλα αυτά, κάτι τέτοιο δεν επαρκεί για να με πείσει να υπερψηφίσω την έκθεση.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The prevalence of unemployment and poverty probably does not help either and induces a climate of lawlessness in parts of Mexico.
Άλλωστε, ο επιπολασμός της ανεργίας και της φτώχειας μάλλον δεν βοηθά, αλλά δημιουργεί κλίμα ανομίας σε περιοχές του Μεξικού.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Member of the Commission. - I believe that producers can be induced to produce healthy foods through market tools.
Μέλος της Επιτροπής. - (EN) Πιστεύω ότι οι παραγωγοί μπορούν να παρακινηθούν να παράγουν υγιεινές τροφές μέσα από εργαλεία της αγοράς.
вимова вимова вимоваu Report Error!
All the government-induced stimuli which one might contemplate cannot compensate for a moribund securitisation market.
Όλα τα κυβερνητικά κίνητρα που μπορεί να σκεφτεί κανείς δεν μπορούν να αντισταθμίσουν μια ετοιμοθάνατη αγορά τιτλοποίησης.
вимова вимова вимоваu Report Error!
After all, we know that adverts are particularly persuasive in inducing young people to consume.
Ως εκ τούτου, σας απευθύνω θερμή παράκληση να επιδείξετε αύριο το απαιτούμενο θάρρος για την εφαρμογή αυτής της οδηγίας.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In order to have a real effect in halting gas-induced climate change, two further goals must be achieved.
Προκειμένου να υπάρξει πραγματικά ανάσχεση της προκαλούμενης από τα αέρια αλλαγής του κλίματος, πρέπει να επιτευχθούν δύο ακόμη στόχοι.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Mr President, the agenda for the Lisbon Council, which is to be held on 23 and 24 Match, is liable to induce dizziness.
Κύριε Πρόεδρε, η ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισαβώνας που θα διεξαχθεί στις 23 και 24 Μαρτίου 2000 προκαλεί ίλιγγο.
вимова вимова вимоваu Report Error!
- (FR) The European Central Bank' s proposal induces us to reflect and to act prudently on two counts:
H πρόταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μας κάνει να αναρωτιόμαστε και να προχωρούμε με προφύλαξη, και αυτό για δύο λόγους:
вимова вимова вимоваu Report Error!
That induced a certain amount of instability.
Αυτό προκάλεσε ως έναν βαθμό αστάθεια.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The law of scarce resources will eventually induce even the United States and China to save energy and avoid CO2 emissions.
Τελικά, ο νόμος της έλλειψης πόρων θα αναγκάσει ακόμα και τις "ΠΑ και την Κίνα σε εξοικονόμηση ενέργειας και αποφυγή των εκπομπών CO2.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We have to learn to recognise those societies in which the risk of violence is associated with state-induced terror.
Πρέπει να μάθουμε να αναγνωρίζουμε τις κοινωνίες όπου οι κίνδυνοι έκρηξης βίας συνδέονται με την τρομοκρατία που ασκεί το κράτος.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Young people must be induced to start farming.
Πρέπει να προσελκύονται οι νέοι στο επάγγελμα του αγρότη.
вимова вимова вимоваu Report Error!
5. in order to induce very strict rules regarding announcements;
5. για να καθιερωθούν πολύ αυστηροί κανόνες σχετικά με τις ανακοινώσεις·
вимова вимова вимоваu Report Error!
Neither direct damage, indirect damage, immediate damage nor induced damage are being compensated for in full.
Ούτε οι άμεσες ζημίες, ούτε οι έμμεσες ζημίες, ούτε οι κατευθείαν ζημίες, ούτε οι παραγόμενες ζημίες δεν αποκαθίστανται πλήρως.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It would be naive to think that the single currency could on its own induce political reform.
Θα ήταν ουτοπία να πιστέψουμε ότι το ενιαίο νόμισμα θα μπορέσει από μόνο του να ενθαρρύνει την πολιτική μεταρρύθμιση.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Firstly for the economic stakes it induces.
Καταρχήν, για τις οικονομικές προκλήσεις που εμπεριέχει.
вимова вимова вимоваu Report Error!
What I mean is that the prospect of short-term gains should not induce us to put our future in hock to this extent.
Θεωρώ δηλαδή ότι δε θα πρέπει να παρασυρθούμε από βραχυπρόθεσμα πλεονεκτήματα για μεγάλες υποθήκες στο μέλλον.
вимова вимова вимоваu Report Error!
At the same time the EU has programmes to combat tobacco induced cancer.
Εκτός αυτού η ΕΕ έχει ταυτοχρόνως προγράμματα καταπολέμησης του καρκίνου λόγω καπνού.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Even the lack of currency fluctuation that has been caused by the prospect of the euro should not induce us to sit back.
Ακόμη και η ησυχία που επικρατεί από νομισματική άποψη, λόγω της προοπτικής του ευρώ, δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό.
вимова вимова вимоваu Report Error!
For months in this House the college of Commissioners has suffered from a self-induced collapse in its credibility.
Για μήνες μέσα στο Κοινοβούλιο το σώμα των Επιτρόπων υπέφερε από μία αυτοπροκληθείσα κατάρρευση της αξιοπιστίας του.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися