amendment Польська перевод і приклади пропозицій

amendment

вимова
n. poprawka, nowelizacja

Приклади пропозицій

Draft general budget for the 2007 financial year (deadline for tabling draft amendments): see Minutes
Projekt budżetu ogólnego na rok budżetowy 2007 (termin składania projektów poprawek) : Patrz protokól
вимова вимова вимоваu Report Error!
Amendment of the Statutes of the Galileo Joint Undertaking (vote)
Zmiana statutu wspólnego przedsiębiorstwa GALILEO (głosowanie)
вимова вимова вимоваu Report Error!
Membership of committees (deadline for tabling amendments): see Minutes
Skład komisji (termin składania poprawek): Patrz protokól
вимова вимова вимоваu Report Error!
(The oral amendment was accepted.)
(Poprawka ustna została przyjęta.)
вимова вимова вимоваu Report Error!
(The oral amendment was adopted.)
(Poprawka ustna została przyjęta)
вимова вимова вимоваu Report Error!
(The oral amendment was not accepted.)
(Poprawka ustna nie została przyjęta.)
вимова вимова вимоваu Report Error!
Amendment of Rules 3 and 4 of Parliament's Rules of Procedure (vote)
Modyfikacja art. 3 i 4 Regulaminu Parlamentu Europejskiego (głosowanie)
вимова вимова вимоваu Report Error!
(Parliament agreed to accept the oral amendment)
(Parlament zgodził się na przyjęcie poprawki ustnej)
вимова вимова вимоваu Report Error!
(Requests by the Verts/ALE Group for the text of Amendments 1 and 2 to be moved)
(Przedłożono wnioski grupy Verts/ALE w sprawie tekstu poprawek 1 i 2)
вимова вимова вимоваu Report Error!
The aforesaid memorandum did, however, outline a proposal for a world agency, which is repeated in one of the amendments that I will support with my vote.
Natomiast wspomniane wcześniej memorandum nakreśliło propozycję światowej agencji, która pojawia się z jednej z poprawek, na którą zamierzam oddać swój głos.
вимова вимова вимоваu Report Error!
So I applaud the Greens for their first amendment, Amendment 1, and I am sure that all decent people here, concerned about the civilians in Sri Lanka, will too.
Dlatego pochwalam pierwszą poprawkę Zielonych i jestem pewien, że wszyscy zebrani tutaj przyzwoici ludzie, zatroskani o losy cywilnej ludności na Sri Lance, także ją pochwalą.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Likewise, Amendment 2: I support this amendment too because it condemns all acts of violence by whoever is perpetrating them, on whatever side of the conflict.
Podobnie rzecz się ma z drugą poprawką. Popieram także tę poprawkę, ponieważ potępia ona wszelkie akty przemocy bez względu na to, kto je popełnia, po którejkolwiek stronie konfliktu.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Amendment 6: I refer here to the report by Sir John Holmes, which was sent to me by His Excellency, the Ambassador of Sri Lanka, in Brussels.
Poprawka 6: Odnoszę się tu do sprawozdania Sir Johna Holmesa, które przesłał do mnie Jego Ekscelencja Ambasador Sri Lanki w Brukseli.
вимова вимова вимоваu Report Error!
His words are reflected in my amendment and it is right that we should be concerned about these camps.
W mojej poprawce odzwierciedlam jego słowa. Rzeczywiście powinniśmy pomyśleć o tych obozach.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Amendments 7 and 8 strengthen the original reference to the war zone so that civilian needs can be fully attended to.
Poprawki 7 i 8 wzmacniają pierwotne odniesienie do strefy walk w celu zagwarantowania pełnej troski o potrzeby ludności cywilnej.
вимова вимова вимоваu Report Error!
That is why I thank the Greens for putting this down and I ask all colleagues to support the amendments tabled by all political groups.
Dlatego dziękuję Zielonym za ten zapis i proszę wszystkich posłów o poparcie poprawek przedstawionych przez wszystkie grupy polityczne.
вимова вимова вимоваu Report Error!
An agreement should correct, or at least not fuel, some of these risks, and that is what we propose with some of our amendments.
Umowa powinna korygować niektóre tego typu zagrożenia, a przynajmniej ich nie napędzać. Do tego właśnie zmierzają nasze poprawki.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Then, as regards Mexico, Mr President, we have tabled some amendments - the rapporteur, moreover, has been fairly open with certain matters mainly concerning human rights.
Jeśli idzie zaś o Meksyk, panie przewodniczący, to zgłosiliśmy pewne poprawki, a sprawozdawca ponadto dość otwarcie mówił o pewnych kwestiach związanych głównie z prawami człowieka.
вимова вимова вимоваu Report Error!
So I would like to repair that omission and propose the very simple oral amendment: 'and the parliaments of the Member States'.
Chciałbym więc naprawić to przeoczenie i zaproponować bardzo prostą poprawkę ustną "i parlamentów państw członkowskich”.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The word would be 'transitional', and the amendment would then read as follows: 'except for temporary, transitional derogations'.
Jest to słowo "przejściowy”, a poprawka otrzymałaby wowczas następujące brzmienie "z zastrzeżeniem czasowych przejściowych odstępstw”'.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися