amendment Польська перевод і приклади пропозицій

amendment

вимова
n. poprawka, nowelizacja

Приклади пропозицій

In this report, the European Parliament approves, with a few amendments, the Commission's request to amend Directive 98/8/EC concerning the placing of biocidal products on the market.
W przedmiotowym sprawozdaniu Parlament Europejski popiera z kilkoma poprawkami wniosek Komisji dotyczący zmiany dyrektywy 98/8/WE dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I support the Sârbu report and the Commission proposal, which make a technical amendment to the existing legislation.
Popieram sprawozdanie pani poseł Sârbu oraz wniosek Komisji wprowadzające poprawki techniczne do obecnego prawodawstwa.
вимова вимова вимоваu Report Error!
That is why this proposal for amendment is appropriate.
Dlatego też przedmiotowy wniosek dotyczący poprawek jest słuszny.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I regret that certain very sensible amendments were rejected by a narrow margin.
Ubolewam nad faktem, że pewne bardzo rozsądne poprawki zostały odrzucone niewielką większością głosów.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The new report, based on the amendment and the supplementary proposal, will make it possible to change the rapporteur's original report as voted through by the sponsoring committee.
2 ma poważne braki. Nowe sprawozdanie, które oparto na poprawce i dodatkowej propozycji, umożliwi zmianę pierwotnego sprawozdania sprawozdawcy przegłosowanego przez zgłaszającą je komisję.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I congratulate Mr van Nistelrooij on his report and, in particular, on his readiness to take on board the various amendments tabled on his draft report.
Pragnę pogratulować panu posłowi van Nistelrooijowi jego sprawozdania, a zwłaszcza jego gotowości do uwzględnienia różnych poprawek zgłoszonych do jego projektu.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Two amendments have been tabled which our group cannot accept.
Przedstawiono dwie zmiany, których nasza grupa nie może zaakceptować.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We will also vote against the study amendment.
Będziemy także głosować przeciwko poprawce dotyczącej analizy.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It is a good amendment, but it has no place in this report.
To dobra poprawka, ale nie ma na nią miejsca w tym sprawozdaniu.
вимова вимова вимоваu Report Error!
My group has tabled amendments on all of these points.
Moja grupa przedstawiła poprawki dotyczące wszystkich tych punktów.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Amendment 44 tabled by Mr Marinescu and others is important, because it changes the basis from the weight of the aircraft to the runway length of 800 m.
Poprawka 44 zgłoszona przez pana posła Marinescu i innych posłów jest ważna, ponieważ zmienia podstawę z ciężaru statku powietrznego na długość pasa startowego równą 800 m.
вимова вимова вимоваu Report Error!
For this reason we have asked for a roll-call vote on Amendment 30 to confirm support for this key objective.
Dlatego właśnie wnioskowaliśmy o głosowanie imienne nad poprawką nr 30, by potwierdzić poparcie dla tego kluczowego celu.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We will also support some of the amendments.
Poprzemy również niektóre poprawki.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I say this, but I myself tabled an amendment to distinguish between new plant types and the definition of novel foods.
Mówię tak, ale sama złożyłam poprawkę mającą na celu rozróżnienie między nowymi rodzajami roślin a definicją nowej żywności.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Amendments 62 and 90, for which the Greens have requested a vote by roll call, are obviously an attempt of this kind.
Poprawki nr 62 i 90, w przypadku których Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie wnioskowała o głosowanie imienne, to ewidentna próba tego rodzaju.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Although amendment 62 makes a rather clumsy attempt to anticipate my report on food labelling, I must say that I believe that the labelling of novel foods is fully compatible with my report.
Chociaż poprawka nr 62 stanowi raczej nieudolną próbę zamachu na moje sprawozdanie w sprawie etykietowania żywności, to muszę powiedzieć, że jestem przekonana o zgodności etykietowania nowej żywności z moim sprawozdaniem.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Therefore I recommend that my group votes in favour of the amendments.
Dlatego zalecam mojej grupie głosowanie za przyjęciem przedmiotowych poprawek.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I also regard Amendment 60 as important.
Ja także uważam, że poprawka nr 60 jest istotna.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Sixty-four amendments were adopted in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety.
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności przyjęła sześćdziesiąt cztery poprawki.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This meant that the 64 amendments were replaced by a single, consolidated text.
Oznacza to, że wspomniane 64 poprawki zastąpiono jednym tekstem skonsolidowanym.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися