considerate Польська перевод і приклади пропозицій

considerate

вимова
a. uważający, względny, delikatny, uprzedzający, taktowny, ostrożny

Приклади пропозицій

Tom is considerate.
Tom jest rozważny.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Besides the fundamental goal of a modal shift from road to rail, drivers' behaviour and vehicle safety, as well as considerate driving and compliance with traffic rules, are of course all key factors.
Oprócz podstawowego celu, jakim jest przejście z transportu drogowego na kolejowy, kluczowymi elementami są również zachowania kierowców i bezpieczeństwo pojazdów, a także rozważna jazda i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The European Union is and should continue to be a global power that is considerate towards its own citizens and to others who are entering.
Unia Europejska jest i w dalszym ciągu powinna być globalną potęgą, która liczy się z własnymi obywatelami, jak również przyjezdnymi.
вимова вимова вимоваu Report Error!
You must be constructive, yet be considerate to the countries which have yet to ratify.
Musi pan postępować konstruktywnie, ale jednocześnie rozważnie w stosunku do państw, które jeszcze go nie ratyfikowały.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися