constitute Польська перевод і приклади пропозицій

constitute

вимова
v. stanowić, ukonstytuować, uformować, wyłaniać, wyłonić

Приклади пропозицій

Unfortunately, we have already witnessed in the European Union several cases of exploitation of labour that often genuinely constitute slavery, whether of European citizens, or non-European citizens.
Niestety jesteśmy w Europie świadkami licznych przypadków wyzysku pracy, który często przyjmuje postać prawdziwego niewolnictwa, czy to w stosunku do Europejczyków, czy też obywateli spoza Europy.
вимова вимова вимоваu Report Error!
That implicitly constitutes recognition and violates international law and Serbia's sovereignty over this territory.
Jest to bezwzględnie równoważne uznaniu Kosowa i narusza prawo międzynarodowe oraz suwerenność Serbii, jeśli chodzi o kontrolę nad tym terytorium.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This is something that I have always been opposed to, as it constitutes an invasion of privacy and also results in a lack of legal certainty.
To praktyka, której zawsze się sprzeciwiałem, gdyż stanowi ona naruszenie prywatności i skutkuje też brakiem pewności prawnej.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I think that the proposal that is currently under discussion takes a very clear position in that EU cooperation in the areas of justice and home affairs should constitute an added value.
Myślę, że we wniosku będącym obecnie przedmiotem dyskusji zawarte jest bardzo jasne stanowisko, że unijna współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych powinna stanowić wartość dodaną.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Their assertions constitute the naked lies, fabrications and figments of injured Hungarian nationalism.
Ich twierdzenia to widoczne gołym okiem kłamstwa, zmyślenia i wytwory wyobraźni zranionego węgierskiego nacjonalizmu.
вимова вимова вимоваu Report Error!
A recent agreement with Seychelles, which I imagine you are aware of, on the transfer of suspected pirates constitutes an important additional contribution in this respect.
Ostatnia umowa z Seszelami, o której mam nadzieję państwu wiadomo, w sprawie przekazania podejrzanych o piractwo, stanowi istotny dodatkowy wkład w tę kwestię.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The transfer of funds from the Progress programme is support by the Council and, for many of the Member States, it constitutes a fundamental element of the whole package.
Za koncepcją przeniesienia środków z programu Progress opowiada się Rada, a dla wielu państw członkowskich takie rozwiązanie stanowi podstawowy element całego pakietu.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This constitutes a functional barrier for people who do not speak any of these languages.
Stanowi to funkcjonalną barierę dla jednostek nieposługujących się żadnym z tych języków.
вимова вимова вимоваu Report Error!
They relate to situations and acts, including terrorism, that constitute a threat to peace and security.
Odnoszą się one do sytuacji i działań, w tym terrorystycznych, stanowiących zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Combating terrorism and protection of victims must therefore be included among the priorities of our political agenda, and must constitute a separate, specific category of the Stockholm Programme.
Zwalczanie terroryzmu i ochrona ofiar powinny zostać zatem uwzględnione wśród priorytetów naszego programu politycznego, a także stanowić odrębną, szczególną kategorię programu sztokholmskiego.
вимова вимова вимоваu Report Error!
For this reason, I voted in favour of this Fund in the certainty that it will constitute a fundamental tool of professional and hence social integration for workers who have lost their jobs.
W związku z tym głosowałem za uruchomieniem przedmiotowego funduszu w przekonaniu, że będzie on podstawowym narzędziem zawodowej i tym samym społecznej integracji dla pracowników, którzy zostali zwolnieni z pracy.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The Commission's replies say nothing specific about the communications which take place and whether this ultimately constitutes harassment.
W odpowiedzi Komisji nie mówi się nic konkretnego o toczących się rozmowach oraz o tym, czy przedmiotowe postępowanie rzeczywiście stanowi napastowanie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Disabled people constitute one of the most vulnerable groups in society.
Osoby niepełnosprawne to jedna z grup społecznych najbardziej podatnych na zagrożenia.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The transposition has constituted a challenge for Member States mainly because it affects more than 800 different professions.
Transpozycja stanowiła wyzwanie dla państw członkowskich głównie dlatego, że dotyczy ona ponad 800 różnych zawodów.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Professionals should be able to benefit from the free movement of persons and freedom of establishment which, I would point out, constitute the main objective of this directive.
Pracownicy powinni mieć możliwość korzystania ze swobody przepływu osób i swobody przedsiębiorczości, która - chciałbym to podkreślić - stanowi główny cel przedmiotowej dyrektywy.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Well, then, regional policy now and in the future constitutes the European integration framework for the realisation of these objectives.
A zatem polityka regionalna stanowi dzisiaj i będzie stanowić w przyszłości ramy integracji europejskiej dla realizacji tych celów.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This will constitute an important and additional forum for communicating our messages.
Będzie to stanowiło ważne i dodatkowe forum przekazywania naszych przesłań.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Over recent weeks, the newspaper The Wall Street Journal has written a number of cutting opinion pieces about this that practically constituted charge sheets against Europe.
W ostatnich tygodniach gazeta "The Wall Street Journal” zamieściła na ten temat szereg kąśliwych opinii, które w praktyce stanowiły akty oskarżenia wobec Europy.
вимова вимова вимоваu Report Error!
However, this fresh wave of infringements of rights must, I believe, constitute a priority for us and for the High Representative.
Moim zdaniem jednak ta nowa fala przypadków naruszenia praw człowieka musi być priorytetem dla nas i dla Wysokiego Przedstawiciela.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This will constitute the 'Europe 2020' strategy.
Będzie to składało się na strategię "Europa 2020”.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися