constituted Польська перевод і приклади пропозицій

constituted

вимова
v. stanowić, ukonstytuować, uformować, wyłaniać

Приклади пропозицій

According to pernickety moderators, non-sentences constitute a mortal danger to Tatoeba.
Według małostkowych moderatorów, wszystko, co nie jest zdaniem, stanowi dla Tatoeba śmiertelne zagrożenie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
No matter what you desire of life, other people's aims, ambitions and activities constitute vital obstructions along your pathway.
Niezależnie czego oczekujesz od życia, cele, ambicje i działania innych ludzi stanowią główne przeszkody na twojej drodze.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It should be borne in mind in this connection that the prior grant of an authorisation, licence or concession should not constitute a defence in such circumstances.”
W związku z tym należy pamiętać, że w takich okolicznościach uprzednie udzielenie zezwolenia, licencji lub koncesji nie powinno stanowić podstawy zarzutu.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In March 2008, the Commission opened proceedings to establish whether Visa Europe's MIF constitutes an infringement of Article 81.
W marcu 2008 r. Komisja wszczęła postępowanie w celu ustalenia, czy opłaty MIF w odniesieniu do Visa Europe stanowią naruszenie art.
вимова вимова вимоваu Report Error!
However, at the same time we reject China's view that any statement from the European Union regarding human rights in China constitutes impermissible interference in China's internal affairs.
Odrzucamy wszelako pogląd Chin, że jakakolwiek wypowiedź ze strony Unii Europejskiej dotycząca praw człowieka w Chinach stanowi niedopuszczalne mieszanie się w wewnętrzne sprawy tego państwa.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The European Parliament resolution calls on the UN and the International Criminal Court to investigate whether the Sudanese President's latest decision constitutes a war crime under international law.
Parlament Europejski w swojej rezolucji zwraca się do ONZ oraz Międzynarodowego Trybunału Karnego o zbadanie na ile ostatnia decyzja sudańskiego przywódcy nie wyczerpuje znamion zbrodni wojennej w świetle prawa międzynarodowego.
вимова вимова вимоваu Report Error!
They are essential for the internal market to function properly and constitute a necessary economic and logistical network.
Mają zasadnicze znaczenie dla właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego stanowiącego niezbędną sieć ekonomiczną i logistyczną.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Cities therefore constitute a definite driving force for the economic growth of the whole of Europe, which makes them all the more important in a time of crisis.
Miasta generują ponad 70% podatku VAT w Europie. Stanowią one tym samym znaczną siłę napędową wzrostu gospodarczego całej Europy, co sprawia, że są szczególnie ważne w czasach kryzysu.
вимова вимова вимоваu Report Error!
What constitutes a rural area has yet to be defined with any precision.
Pojęcie obszarów wiejskich nie zostało dotychczas dokładnie zdefiniowane.
вимова вимова вимоваu Report Error!
As the rapporteur's statement was not correct, I think this constitutes a point of order.
Z uwagi na to, że stwierdzenie sprawozdawcy było błędne, uznaję, że jest to kwestia formalna.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It constitutes a violation of women's fundamental rights, particularly the right to personal integrity and sexual and reproductive rights.
Stanowi ona pogwałcenie podstawowych praw kobiet, a zwłaszcza prawa do osobistej integralności oraz praw dotyczących seksualności i rozmnażania.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It constitutes a violation of women's fundamental rights, particularly the right to personal integrity, and of sexual and reproductive rights.
Stanowi ona pogwałcenie podstawowych praw kobiet, a zwłaszcza prawa do osobistej integralności oraz praw dotyczących seksualności i rozmnażania.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I believe that enforced medical check-ups constitute a massive invasion of privacy.
Moim zdaniem przymusowe badania lekarskie stanowią bardzo poważne naruszenie prywatności.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Territorial cohesion is essentially about achieving balanced development across the EU and in this context it should constitute a central objective of all community policies.
Spójność terytorialna polega zasadniczo na zapewnieniu zrównoważonego rozwoju w całej UE; w tym kontekście powinna ona stanowić podstawowy cel wszystkich obszarów polityki wspólnotowej.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In the present difficult times, this constitutes invaluable support for entrepreneurs.
W obecnych, ciężkich dla przedsiębiorczości czasach jest to nieocenione wsparcie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Otherwise, if the situation persists after 2013, it will constitute de facto tolerance of two common agricultural policies on the territory of the EU.
Istnienie tego zróżnicowania także po roku 2013 będzie faktycznie oznaczało tolerowanie dwóch wspólnych polityk rolnych na terenie Unii.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This has certainly been a major commitment and one that, I repeat, constitutes an effective response.
Z pewnością jest to poważne zobowiązanie, które - powtarzam raz jeszcze - stanowi skuteczną odpowiedź.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Together with the harmonisation of safety standards, this also constitutes a very beneficial step forward.
Będzie to stanowiło - wraz z ujednoliceniem norm bezpieczeństwa - bardzo korzystny krok naprzód.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This is firstly because a sum of money does not constitute an anti-crisis measure if it is not drawn down in 2009-2010.
Po pierwsze, dzieje się tak dlatego, że kwota pieniężna nie stanowi środka antykryzysowego, jeśli nie będzie zebrana w okresie 2009-2010.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The report that we will vote on tomorrow therefore constitutes a strong and convincing message from the European Parliament at a very appropriate time.
Sprawozdanie, nad którym będziemy jutro głosować, stanowi zatem mocny i zdecydowany sygnał ze strony Parlamentu Europejskiego, który nadszedł w bardzo odpowiednim czasie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися