improvement Польська перевод і приклади пропозицій

improvement

вимова
n. ulepszenie, polepszenie, udoskonalenie, naprawienie, poprawienie, poprawa, udogodnienie, podniesienie, postęp, podciągnięcie, amelioracja

Приклади пропозицій

The housing situation shows no hope of improvement.
Sytuacja mieszkaniowa raczej nie rokowała nadziei na poprawę.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Discharge 2005: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (vote)
Absolutorium za rok 2005: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (głosowanie)
вимова вимова вимоваu Report Error!
This part of Africa will not be able to develop without a real improvement in the health of its population.
Ta część Afryki nie będzie mogła się rozwijać bez istotnej poprawy sytuacji zdrowotnej mieszkańców.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Eighty per cent of people consider that there has been no improvement in the quality of our rivers, lakes and coastal waters over the past five years.
Osiemdziesiąt procent osób uważa, że w ciągu minionych pięciu lat w ogóle nie nastąpiła poprawa jakości naszych rzek, jezior i wód przybrzeżnych.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We have three minor improvements in mind.
Mamy tu na myśli trzy niewielkie poprawki.
вимова вимова вимоваu Report Error!
However, we must be prepared to link trade and aid relationships to improvements in human rights, and in particular to the outlawing of this repellent crime against women.
Musimy jednak być gotowi uzależnić kontakty handlowe i pomoc humanitarną od poprawy przestrzegania praw człowieka, a zwłaszcza od delegalizacji tego odrażającego przestępstwa wobec kobiet.
вимова вимова вимоваu Report Error!
However, as an airport which has lost many routes in the last decade, it may not have the funds for improvements.
Ponieważ w ciągu ostatniego dziesięciolecia to lotnisko straciło wiele tras, może nie mieć funduszy na ulepszenia.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It will also result in an overall improvement in the EU's image.
Doprowadzi to także do ogólnej poprawy wizerunku UE.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The established costs should be consistent with the convergence criteria based on the performance improvement scheme.
Ustalone koszty powinny być zgodne z kryteriami konwergencji opierającymi się na planie poprawy wydajności.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I voted against the majority resolution because it failed to stipulate the improvement of environmental performance as a precondition for receiving public money.
Głosowałem za odrzuceniem rezolucji większości, ponieważ nie przewiduje ona poprawy wyników w zakresie ochrony środowiska jako warunku wstępnego, umożliwiającego otrzymanie publicznych środków.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We believe that there must be real improvement in these areas and a trade agreement of this kind and human rights dialogue with Turkmenistan could help to achieve that.
Uważamy, że w tych dziedzinach musi nastąpić rzeczywista poprawa, a umowa handlowa tego rodzaju oraz dialog o prawach człowieka z Turkmenistanem taką poprawę umożliwi.
вимова вимова вимоваu Report Error!
If that is the case, let us not pretend it is to do with an improvement in human rights.
Jeśli to prawda, to nie udawajmy, że chodzi nam o poprawę sytuacji w zakresie praw człowieka.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Only through enhanced commitment will we be able to influence positive developments and improvement of the human rights situation.
Tylko poprzez większe zaangażowanie zdołamy wpłynąć na pozytywne przemiany oraz na poprawę sytuacji w sferze praw człowieka.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The proposed improvements relating to competition among young sportspeople are good, but they must not cause the exclusion of other sportspeople whose performance is better.
Proponowane udogodnienia w rywalizacji sportowej dla młodych zawodników są dobre, nie mogą one jednak prowadzić do blokowania innych zawodników, osiągających znacznie lepsze wyniki sportowe.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It is in our interest to promote principles such as self-regulation, transparency and sustainability, and we can make several other important contributions to improvements in licensing.
W naszym interesie leży propagowanie takich zasad, jak samoregulacja, przejrzystość i stabilność, i jesteśmy w stanie wnieść istotny wkład w udoskonalenie systemu licencjonowania.
вимова вимова вимоваu Report Error!
So that is why I said we do not need more legislation, rather due and appropriate implementation, and then, of course, further evolution and improvements.
Dlatego też powiedziałem, że nie potrzebujemy dalszego prawodawstwa, raczej należytego i stosownego wdrażania, a potem oczywiście dalszej ewolucji i udoskonaleń.
вимова вимова вимоваu Report Error!
That is a significant change, but I believe it is a fundamental improvement of the scheme.
Jest to znacząca zmiana, lecz uważam, że stanowi ona zasadnicze ulepszenie tego schematu.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The question is how should consumer protection and the improvement of the same be organised?
Zachodzi pytanie, w jaki sposób należy zorganizować i ulepszać ochronę konsumentów?
вимова вимова вимоваu Report Error!
While there have been signs of improvement recently in some Member States, very few claims have been made over the last few decades.
Chociaż ostatnio pojawiły się sygnały o poprawie sytuacji w niektórych państwach członkowskich, w ostatnich dziesięcioleciach złożono niewiele pozwów.
вимова вимова вимоваu Report Error!
There is definitely some room for improvement in our policy towards Russia, and unity and solidarity are indeed the key words in this context.
Bez wątpienia naszą politykę wobec Rosji da się jeszcze udoskonalić, a jedność i solidarność to w tym względzie kluczowe hasła.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися