induced Польська перевод і приклади пропозицій

induced

вимова
adj. wywołany

Приклади пропозицій

However, this element is not enough to induce me to vote in favour of the report.
Jednak element ten nie wystarcza, aby skłonić mnie do glosowania za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania.
вимова вимова вимоваu Report Error!
All the government-induced stimuli which one might contemplate cannot compensate for a moribund securitisation market.
Wszelkie bodźce tworzone z inspiracji rządów, jakie można byłoby rozważać, nie mogą rekompensować chylącego się ku upadkowi rynku sekurytyzacji.
вимова вимова вимоваu Report Error!
How can we induce developing countries to halt deforestation if the EU itself has an ambiguous attitude towards its own forests?
Jak możemy zachęcać kraje rozwijające się do zahamowania wylesiania, skoro sama UE ma niejednoznaczne podejście do własnych lasów?
вимова вимова вимоваu Report Error!
It is somewhat reminiscent of negotiations during the Cold War, when some political groups believed that unilateral disarmament would induce the Soviet Union to disarm, too.
Przypomina to trochę negocjacje z okresu zimnej wojny, kiedy niektóre siły polityczne wierzyły, iż jednostronne rozbrojenie spowoduje, że Związek Radziecki również się rozbroi.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The prevalence of unemployment and poverty probably does not help either and induces a climate of lawlessness in parts of Mexico.
Duża skala bezrobocia i ubóstwa również nie wpływa korzystnie na sytuację i w niektórych częściach Meksyku tworzy klimat bezprawia.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Under pressure, new ideas can emerge, creating innovative mechanisms in order to induce development and avoid the errors that led to the crisis.
Pod presją mogą pojawić się nowe pomysły, prowadzące do nowych, innowacyjnych mechanizmów ukierunkowanych na rozwój i unikanie błędów, które doprowadziły do kryzysu.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Sound regulation would be the big stick par excellence to induce oil companies primarily to take a great many measures themselves to reduce the risks - that is why I consider this important.
Solidna regulacja byłaby najlepszym kijem zachęcającym przede wszystkim same koncerny petrochemiczne do samodzielnego podjęcia bardzo wielu działań w celu zmniejszenia ryzyka - i dlatego uważam ją za ważną.
вимова вимова вимоваu Report Error!
5. in order to induce very strict rules regarding announcements;
5. istnieje konieczność wprowadzenia bardzo surowych zasad dotyczących ogłoszeń;
вимова вимова вимоваu Report Error!
However, if we finally count unborn children as human beings, then artificially induced abortion is an act of violence against the unborn child.
Jednak jeżeli w końcu zaczniemy traktować nienarodzone dzieci jak ludzi, wtedy sztucznie wywoływana aborcja stanie się aktem przemocy wobec nienarodzonego dziecka.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The agreement has in fact generated 230 crew jobs for the population of the Seychelles, 2 900 jobs in the Seychelles and 760 induced jobs in Europe in areas related to the sector.
Umowa faktycznie umożliwiła stworzenie 230 miejsc prac na morzu dla mieszkańców Seszeli, 2 900 miejsc pracy na Seszelach i 760 pochodnych miejsc pracy w Europie w branżach związanych z danym sektorem.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The old agreement has already generated numerous jobs both for the population of Seychelles and in Europe, where it has induced jobs in areas related to the sector.
Poprzednia umowa już wygenerowała liczne miejsca pracy, zarówno dla ludności Seszeli, jak i w Europie, gdzie powstały miejsca pracy w branżach związanych z tym sektorem.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Doubts about the consequences of transposing this directive in the individual Member States and the deletion from the text of the amendment approved by our Member in committee induce me to abstain.
Wątpliwości dotyczące konsekwencji transpozycji tej dyrektywy w poszczególnych państwach członkowskich i usunięcie z tekstu poprawki wprowadzonej przez naszego posła w komisji skłaniają mnie do powstrzymania się od głosu.
вимова вимова вимоваu Report Error!
After all, we know that adverts are particularly persuasive in inducing young people to consume.
Przecież wiemy, że reklamy najbardziej oddziałują na młodzież, zachęcając ją do spożywania alkoholu.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This has now been reduced to EUR 300 million, but is still many times greater than the sum channelled into information to induce young people to stop smoking.
Obecnie zostały one zmniejszone do 300 mln euro, jednak nadal jest to suma o niebo większa niż sumy przeznaczane na kampanie informacyjne zniechęcające młodych ludzi do palenia.
вимова вимова вимоваu Report Error!
But I believe that the abuses and injustice committed in the name of the law are unacceptable, induce fear and humiliation and may instigate hatred within human communities.
Uważam jednak, że nadużycia i krzywdy popełniane w imię prawa są niedopuszczalne, wywołują strach i poniżenie oraz mogą wzniecać nienawiść wśród społeczności ludzkich.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Now the practice might induce some new issues.
W praktyce mogą pojawić się nowe problemy.
вимова вимова вимоваu Report Error!
That induced a certain amount of instability.
Samo to spowodowało to pewną niestabilność.
вимова вимова вимоваu Report Error!
What measures will it take to induce manufacturers, importers and distributors of imported consumer goods to shoulder their responsibility and, if appropriate, to penalise them?
Jakie środki Komisja przyjmie w celu skłonienia producentów, importerów i dystrybutorów importowanych dóbr konsumpcyjnych do zaakceptowania ich odpowiedzialności i w razie konieczności, w celu karania ich?
вимова вимова вимоваu Report Error!
The law of scarce resources will eventually induce even the United States and China to save energy and avoid CO2 emissions.
Niedobór zasobów skłoni ostatecznie nawet Stany Zjednoczone i Chiny do oszczędzania energii i unikania emisji CO2.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The Commission has taken note of Georgia's request to the European Union to adopt steps that could induce Russia to revise its present policy.
Komisja zapoznała się z prośbą Gruzji, skierowaną do Parlamentu Europejskiego o podjęcie kroków, które skłoniłyby Rosję do zmiany obecnej polityki.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися