lobbying Польська перевод і приклади пропозицій

lobbying

вимова
n. wywieranie nacisku

Приклади пропозицій

Everybody in the lobby is waiting to talk to Tom.
Wszyscy w holu czekają, żeby porozmawiać z Tomem.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It is a technocracy attentive to the thousands of lobbies that influence it, but completely deaf to the refusal expressed by citizens when we deign to consult them by referendum.
To technokracja dbająca o tysięcy lobby, które mają na nią wpływ, a zarazem całkowicie głucha na sprzeciw obywateli, z którymi łaskawie zgadzamy się konsultować w referendum.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I have met with and been lobbied by many disability interest groups who asked for consideration of their position.
Spotkałam się z wieloma grupami interesów osób niepełnosprawnych, które zwracały się o uwzględnienie ich stanowiska, i byłam przez nie przekonywana.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The lobby made a hostage of genuine discrimination when it added sexual orientation and religion or belief.
Rzeczywista dyskryminacja stała się argumentem w rękach lobby, które dodało kwestie preferencji seksualnych oraz wyznania i poglądów.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Now, for some years, recreational sea anglers have been lobbying for their sport to be included as part of the CFP.
Od kilku lat osoby zajmujące się wędkarstwem morskim na zasadzie rekreacji domagały się, aby ich sport włączyć do wspólnej polityki rybołówstwa.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Let me assure you that the people who asked me to go forward with a proposal here were the performers - that is where the intensive lobbying came from.
Pragnę państwa zapewnić, że osoby, które zwróciły się do mnie o wysunięcie tutaj tej propozycji to wykonawcy - to znaczy, oni prowadzili intensywny lobbing.
вимова вимова вимоваu Report Error!
But I was lobbied fairly intensively by ordinary performers.
Jednak zwykli wykonawcy prowadzili wobec mnie dosyć intensywny lobbing.
вимова вимова вимоваu Report Error!
However, we Greens shall continue to lobby for railways to remain environmentally friendly, especially by retrofitting existing freight wagons.
Jednak my, Zieloni, będziemy nadal naciskać na utrzymanie ekologiczności kolei, w szczególności dzięki modernizacji istniejących wagonów towarowych.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We are lobbying for support for the Nuclear Weapons Convention and the Hiroshima-Nagasaki Protocol, because disarmament is possible.
Lobbujemy na rzecz poparcia konwencji o broni jądrowej i protokołu Hiroszima-Nagasaki, ponieważ rozbrojenie jest możliwe.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Finally, Madam President, I too wish to say a few words about the lobby.
Wreszcie, pani przewodnicząca, chciałabym powiedzieć kilka słów na temat lobbingu.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The reason is the Commission is taking a position which is more an industry lobby position than one which simplifies consumer protection and environmental protection in Europe.
Powodem pana niepokoju jest to, że Komisja zajęła stanowisko, które jest bardziej stanowiskiem lobby przedsiębiorców, aniżeli stanowiskiem, które uprościłoby ochronę konsumentów i ochronę środowiska w Europie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Mr Reul is always on the side of the industry lobby.
Pan poseł Reul zawsze bierze stronę lobby przemysłowego.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Fifteen years of shameless lobbying by various industry circles to undermine the European labelling system, that is what is going on here.
Mamy tutaj do czynienia z piętnastoma laty bezwstydnego lobbingu w imieniu różnych środowisk przemysłowych dążących do osłabienia europejskiego systemu znakowania.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I support energy labelling, it is a necessary standard, and I think reproaches about who belongs or does not belong to a particular industrial lobby should be set aside.
Popieram etykietowanie efektywności energetycznej; jest to niezbędny standard i uważam, że wyrzuty dotyczące tego, kto ewentualnie należy do określonego lobby przemysłowego powinny zostać odłożone na bok.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The fact that a Labour chair of committee led this campaign, in the face of intense lobbying by the perpetrators of this cruel and obscene trade, is crucial in realising its success.
Kluczowy dla sukcesu tej kampanii był fakt, że kierował nią przewodniczący komisji reprezentujący Partię Pracy, w warunkach intensywnego lobbingu osób parających się tym okrutnym i ohydnym handlem.
вимова вимова вимоваu Report Error!
in writing. - I have been lobbied heavily by animal rights groups and constituents about this issue but I am very sceptical in principle about banning things.
na piśmie. - Organizacje obrońców praw zwierząt i wyborcy mocno na mnie naciskali w tej sprawie, ale z zasady bardzo sceptycznie podchodzę do zakazów.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Madam President, no doubt he will be lobbying us too!
Pani przewodnicząca! Bez wątpienia nas też będzie lobbował!
вимова вимова вимоваu Report Error!
There are evidently strong lobbies that promote and desire at all costs Turkey's entry to form part of Europe.
Najwyraźniej istnieją silne grupy nacisku, które popierają przystąpienie Turcji do Europy i za wszelką cenę dążą do osiągnięcia tego celu.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This is a Europe in direct opposition to that of the Treaty of Lisbon, sought by the strong powers, sought by the lobbies that effectively wish to radically centralise the situation.
To jest Europa całkowicie odmienna od Europy z traktatu lizbońskiego, do której dąży silna władza, do której dążą grupy lobbystów, którzy skutecznie zmierzają do radykalnej centralizacji.
вимова вимова вимоваu Report Error!
You see, Mr President, these systems are known as 'lobbies' in Europe, whereas in Italy we call them 'economic entities', 'the mafia', 'camorra' and 'ndrangheta'.
Widzi pan, panie przewodniczący, systemy takie określane są jako lobby w Europie, podczas gdy we Włoszech nazywamy je "podmiotami gospodarczymi”, "mafią”, "camorrą” czy "ndranghetą”.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися