measure Польська перевод і приклади пропозицій

measure

вимова
n. miara, miarka, miernik, centymetr, menzurka, stopień, rytm, krok, podzielnik, granice, umiar, umiarkowanie
v. mierzyć, zmierzyć, odmierzyć, pomierzyć, przemierzać, rozmierzać, wymierzać, odmierzać, wymierzyć

Приклади пропозицій

Measure seven times, cut once.
Mierz siedem razy, tnij tylko raz.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Drastic times call for drastic measures.
Trudne czasy wymagają zdecydowanych działań.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Have you measured it?
Zmierzyłeś to?
вимова вимова вимоваu Report Error!
Implementing measures (level 2) of the Transparency Directive (vote)
Środki transpozycji (poziom 2) dyrektywy "Przejrzystość" (głosowanie)
вимова вимова вимоваu Report Error!
Implementing measures (level 2) of the Prospectus Directive (vote)
Środki transpozycji (poziom 2) dyrektywy "Prospekt emisyjny" (głosowanie)
вимова вимова вимоваu Report Error!
The quality of European education should be measured depending on the graduation rate and the admission rate to the next education level.
Równość europejskiej edukacji powinna być mierzona w zależności od procentu osób kończących szkoły i procentu osób przyjmowanych na kolejny poziom edukacji.
вимова вимова вимоваu Report Error!
(SL) It is appropriate ... how terrorism is defeated and in that respect I fully support Mr Frattini and the measures taken by the Commission.
(SL) Sposób, w jaki terroryzm jest zwalczany, jest odpowiedni i w tej kwestii w pełni popieram pana komisarza Frattiniego i środki powzięte przez Komisję.
вимова вимова вимоваu Report Error!
He measured the length of the bed.
Zmierzył długość łóżka.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In actual fact, the Commission should, in those cases, be able to take crisis measures within 24 hours.
Faktem jest, że w tego rodzaju przypadkach Komisja powinna móc uruchomić środki kryzysowe w ciągu 24 godzin.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We said right from the beginning that important with that were the two measures that were not coming at the same time.
Od samego początku nie bez racji podkreślaliśmy znaczenie dwóch środków, których niestety nie uruchomiono jednocześnie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
One of them, of course, was patient safety and we do have a measure that has sped its way on the fast track to join us.
Jedną z rzeczonych spraw było oczywiście bezpieczeństwo pacjentów i tu dysponujemy środkiem, który przygotowano w przyśpieszonym trybie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I think that certainly includes the issue of language tests, which are not an obstacle but must be a protective measure for patients.
Uważam, że dotyczy to także testów językowych, które wprawdzie nie są przeszkodą, niemniej muszą stanowić środek ochrony pacjentów.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This is what our development cooperation stands for, but our commitment must not be measured by budgetary allocations to the health sector alone.
Za tym właśnie opowiada się nasza współpraca rozwojowa, ale naszego zaangażowania nie można mierzyć alokacją środków budżetowych w samym sektorze ochrony zdrowia.
вимова вимова вимоваu Report Error!
And your final question asks what specific measures the Commission intends to propose to make sure that SEPA migration does not lead to a more expensive payment system.
Ostatnie pytanie dotyczy tego, jakie Komisja zamierza podjąć konkretne działania, by wyeliminować możliwość powstania droższego systemu płatności wskutek migracji do systemu SEPA.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Merit should be measured in terms of scientific excellence and scientific production (publications).
Pomiaru zasług należy dokonywać pod względem doskonałości naukowej i wyników naukowych (publikacji).
вимова вимова вимоваu Report Error!
Scholarships and loans should be available to students and researchers, along with other incentive measures for both individuals and institutions.
Studenci i naukowcy powinni mieć dostęp do stypendiów oraz kredytów, potrzebne są też inne bodźce - tak dla jednostek, jak i instytucji.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Member States must introduce measures that will prevent children from buying video games intended for older age groups.
Państwa członkowskie muszą wdrożyć środki uniemożliwiające dzieciom zakup gier wideo przeznaczonych dla starszych grup wiekowych.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The Member States should implement measures aimed at improving the situation of these children left behind and guarantee them normal development, in terms of their education and social life.
Państwa członkowskie powinny wdrożyć środki zmierzające do poprawy sytuacji pozostawionych dzieci oraz zagwarantować im normalny rozwój pod względem edukacji i życia społecznego.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I also welcome the adoption in May 2008 by the Turkish parliament of the package of employment measures intended to promote employment opportunities for women, young people and the disabled.
Z zadowoleniem przyjmuję także przyjęcie w maju 2008 roku przez parlament turecki pakietu dotyczącego zatrudnienia, którego celem jest promowanie zatrudnienia kobiet, ludzi młodych i osób niepełnosprawnych.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It is also our duty to take the necessary contingency measures with respect to our assistance.
Naszym obowiązkiem jest również zastosowanie niezbędnych środków awaryjnych w odniesieniu do naszej pomocy.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися