preceding Польська перевод і приклади пропозицій

preceding

вимова
a. poprzedzający, powyższy

Приклади пропозицій

The third quarter GNP growth was 1% over the preceding quarter.
Wzrost PKB w trzecim kwartale był o 1% wyższy niż w poprzednim.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I think it is a good thing that, amidst the commotion that has preceded this debate and to some extent surrounds it now.
To chyba dobry element wśród całego zamieszania poprzedzającego tę debatę, a w pewnym stopniu towarzyszącego jej również teraz.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Before that, however, I would like to comment on the Tripartite Summit with the social partners which preceded the Council meeting.
Najpierw jednak chciałbym skomentować szczyt trójstronny z partnerami społecznymi, który odbył się przed posiedzeniem Rady.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The heated debate preceding this directive is astonishing.
Ożywiona debata poprzedzająca przedmiotową dyrektywę jest zdumiewająca.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The proposal for a Directive on Consumer Rights was preceded by a thorough impact assessment.
Opracowanie wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie praw konsumentów zostało poprzedzone szczegółową oceną skutków.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I should like to add that any future enlargement must be preceded by fundamental reform of the financial perspectives, and by an appropriate increase in the Union's budget.
Chciałbym dodać, że jakiekolwiek przyszłe rozszerzenie Unii musi poprzedzać podstawowa reforma w zakresie perspektyw finansowych, a także odpowiednie zwiększenie budżetu Unii.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We know that many evening sittings have preceded this one in our effort to bring about a Reform Treaty and its ratification in 26 parliaments of the Member States.
Wiemy, że poprzedziło je wiele innych posiedzeń wieczornych, które odbyliśmy dążąc do wprowadzenia w życie traktatu reformującego i jego ratyfikacji w 26 parlamentach państw członkowskich.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The 1999 directive banning asbestos stipulated that the review of this authorisation should be preceded by an opinion from the scientific committee on toxicology, which was never produced.
W dyrektywie z 1999 roku w sprawie zakazu stosowania azbestu zakładano, że ponowne zezwolenie na dopuszczenie powinno być poprzedzone opinią wydaną przez komitet naukowy ds. toksykologii, która nigdy nie została napisana.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Nonetheless, any future proposal for renewal must always be preceded by an impact assessment, taking account of the effects on consumers and on competition.
Niemniej każdy przyszły wniosek w sprawie wznowienia musi być zawsze poprzedzony oceną wpływu, uwzględniającą oddziaływanie na konsumentów i konkurencję.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It was preceded by a prolonged drought, which reduced the capacity of the soil to absorb the rain.
Nadejście tajfunu poprzedziła długotrwała susza, która zmniejszyła możliwości absorpcyjne gleby.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We think that there may be other places in which to make these points - and I undertake to do so - particularly in the resolution that will precede the summit between the European Union and Russia.
Uważamy, że można te sprawy poruszyć gdzie indziej - do czego się zobowiązuję - w szczególności w rezolucji, która będzie poprzedzała spotkanie na szczycie między Unią Europejską a Rosją.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The Council's adoption of this decision was preceded by lengthy negotiations, and preparations for its implementation are under way.
Przyjęcie tej decyzji przez Radę było poprzedzone długotrwałymi negocjacjami, a przygotowania do jej wdrożenia są w toku.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In my view, this outgoing Commission has made more positive progress than any preceding Commission in recent times and I thank him for his efforts.
Moim zdaniem ustępująca Komisja ostatnio posunęła sprawy do przodu bardziej niż którakolwiek z poprzednich Komisji i chciałbym jej podziękować za podjęte wysiłki.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This decision had been preceded by a discussion with Member States in the Council.
Decyzję tę poprzedzały dyskusje z państwami członkowskimi w Radzie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It was extremely important, looking ahead to the future as well, that a decision was made from which lessons could be drawn, because we preceded the preliminary draft budget by several months.
Niezwykle ważny był, również z punktu widzenia przyszłości, fakt podjęcia decyzji, z której można było wyciągnąć pewne lekcje, gdyż wyprzedziliśmy wstępny projekt budżetu o kilka miesięcy.
вимова вимова вимоваu Report Error!
An open-minded enquiry into all of the circumstances accompanying and also preceding the conflict in Gaza might be a step in the right direction.
Wolne od uprzedzeń śledztwo w sprawie wszystkich okoliczności towarzyszących oraz poprzedzających konflikt w Strefie Gazy mogłoby być krokiem w dobrym kierunku.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This will be a little shorter this evening than it should be because the preceding debate overran by 25 minutes because of earlier delays.
Dziś wieczór będzie ona nieco krótsza niż zwykle, bo poprzednią debatę przedłużono o 25 minut w związku z wcześniejszymi opóźnieniami.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This is because the Israeli blockade is too complex an issue, and I believe there is no clear link between the preceding lines and these words.
Jest tak dlatego, że izraelska blokada jest kwestią zbyt złożoną i uważam, że nie ma tam żadnego wyraźnego związku pomiędzy wcześniejszymi wierszami a tymi słowami.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Recent studies have shown that this kind of violence always precedes acts of physical violence.
Niedawne badania wykazały, że zawsze ten rodzaj przemocy poprzedza akty przemocy fizycznej.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The last meeting of the Joint Committee took place on 25 March 2010, preceded the day before by the meeting of a subgroup on governance, human rights and migration.
Ostatnie posiedzenie Wspólnego Komitetu miało miejsce w dniu 25 marca 2010 r., a dzień wcześniej odbyło się spotkanie podgrupy w sprawie zarządzania, praw człowieka i migracji.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися