rider Польська перевод і приклади пропозицій

rider

вимова
n. jeździec, pasażer, rowerzysta, alonż, przedłużek, dodatkowy dokument, nasadka {techn.}, zadanie kontrolne {mat.}

Приклади пропозицій

Thus, in the future there should be no hiding place in any part of the world for fiscal free riders.
Tak więc, w przyszłości nie powinny istnieć na świecie kryjówki dla unikających podatków.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I do think, though, that it should be expanded by adding a rider guaranteeing that each entity must provide smokers with a place nearby where they may smoke without harming others.
Jednak uważam, że powinien być rozszerzony o zapis, który zagwarantuje, iż każda jednostka powinna zapewnić pracownikom przestrzeń w obrębie, której będą mogli palić nie szkodząc innym.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Long-standing issues such as the problem of free riders and the risk of moral hazard must be addressed in that context.
Należy w tym kontekście omówić także kwestie długofalowe, takie jak problem spekulantów giełdowych czy skłonność do ryzyka po wykupie ubezpieczenia.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Of course it is a pity that we have to admit that there is no global binding target yet and we still are lonely riders.
Oczywiście szkoda, że musimy przyznać, iż nie istnieje jeszcze globalny i wiążący dla wszystkich cel, a my nadal jesteśmy samotnymi jeźdźcami.
вимова вимова вимоваu Report Error!
But I would like to add a rider to that by saying that it is absolutely essential that individual nation states should have the right to determine their own rate of VAT.
Chciałbym jednak dodać tutaj uwagę, iż jest absolutnie konieczne, by poszczególne państwa narodowe miały prawo ustalać własną stawkę podatku od towarów i usług.
вимова вимова вимоваu Report Error!
That is the rider I wish to make in relation to this report.
Taką uwagę chcę przedstawić w związku z przedmiotowym sprawozdaniem.
вимова вимова вимоваu Report Error!
That is a noble tradition of my party - the Conservative Party in Britain - but I think I have to put two riders to it.
Jest to szlachetna tradycja mojej partii - Partii Konserwatywnej w Wielkiej Brytanii - jednakże muszę tu zgłosić dwa zastrzeżenia.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The second rider is that, in the uncertain times in which we live, a policy of climate change has to be tempered with the need for energy security.
Drugie zastrzeżenie dotyczy tego, że w niepewnych czasach, w jakich żyjemy, politykę w sprawie zmiany klimatu musi łagodzić potrzeba bezpieczeństwa energetycznego.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Unfortunately, the positive response also includes an unnecessary rider, a condition which significantly reduces the possibility of mediation.
Niestety, pozytywna reakcja obejmuje również zbędną klauzulę dodatkową, zawierającą warunek znacznie ograniczający możliwość mediacji.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися