subjugate Польська перевод і приклади пропозицій

subjugate

вимова
v. opanować, podbić kraj, ujarzmiać, zniewalać, ujarzmić, zniewolić

Приклади пропозицій

History shows that in East Turkestan, Tibet and Taiwan, under Communist rule it has sought to rule and to subjugate.
Historia pokazuje, że we Wschodnim Turkiestanie, Tybecie i na Tajwanie pod rządami komunistów Chiny starają się rządzić i podporządkowywać.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The European Council meeting of 28-29 October 2010 took a new step towards subjugating countries and stripping them of their sovereignty.
Szczyt Rady Europejskiej, który odbył się w dniach 28-29 października 2010 r., był kolejnym krokiem do podporządkowania sobie krajów i pozbawienia ich suwerenności.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Negotiations on the new framework agreement cannot leave aside the issue of human rights, subjugating everything to commercial interests.
Problem praw człowieka nie może zostać pominięty w negocjacjach dotyczących nowej umowy ramowej - nie możemy podporządkować wszystkiego interesom handlowym.
вимова вимова вимоваu Report Error!
What these legislative documents propose is to perpetuate these intervention measures, which subjugate peoples and countries and transform them into veritable protectorates or colonies.
W przedstawionych nam dokumentach legislacyjnych proponuje się kontynuację tych interwencji, które skutkują podległością narodów i krajów, przemieniając je w istocie w protektoraty lub kolonie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The Russian authorities exerted pressure on opposition groups, tolerated electoral fraud and subjugated the media.
Władze rosyjskie wywierały naciski na grupy opozycyjne, tolerowały fałszerstwa wyborcze, podporządkowały sobie media.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This demonstrates the unpleasant blackmail being applied to the Balkan states, as well as Greece, to subjugate them to imperialist interests.
To pokazuje nieprzyjemny szantaż, jakiemu poddane są państwa bałkańskie, podobnie jak Grecja, służący podporządkowaniu ich interesom imperialistycznym.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This 'passerelle clause' is also subjugated to this greater role of the national parliaments.
Klauzula pomostowa ma być podporządkowana wspomnianej przed chwilą większej roli władz krajowych.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In particular, the process of enlargement to the Western Balkans is accompanied by a huge operation of subjugating and humiliating the peoples of those countries.
Zwłaszcza procesowi rozszerzenia na Bałkany Zachodnie towarzyszy dużo działań mających na celu podporządkowanie i upokarzanie obywateli tych krajów.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Europe as a collective must not subjugate itself to the Member States.
Europa jako zbiorowość nie może podporządkowywać się państwom członkowskim.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Their sacrifice reminds us never to accept that any state should subjugate individuals, whatever the cause or purpose for what takes place.
Ta ofiara przypomina nam, że nigdy nie powinniśmy godzić się na uciemiężenie jednostek przez jakiekolwiek państwo, niezależnie od jego przyczyn i celów.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Working women are more productive members of society and are less subjugated.
Pracujące kobiety są bardziej produktywnymi członkami społeczeństwa oraz są mniej podporządkowane.
вимова вимова вимоваu Report Error!
They are strengthening the US/NATO plan for the 'broader Middle East' with which the EU has agreed and the aim of which is for the imperialists to subjugate the entire region.
Popierają plan USA/NATO dotyczący "szerszego Bliskiego Wschodu”, z którym zgadza się UE, a którego celem jest podporządkowanie sobie całego tego regionu przez imperialistów.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The military leaders consider their dictatorship necessary to be able to keep the country together permanently and to subjugate the rebellious people.
Dowódcy wojskowi uważają, że ich dyktatura jest konieczna dla trwałego utrzymania kraju w całości i podporządkowania sobie zbuntowanego narodu.
вимова вимова вимоваu Report Error!
NATO has subjugated us to the policy of the United States of America.
NATO podporządkowało nas polityce Stanów Zjednoczonych.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися