supplement Польська перевод і приклади пропозицій

supplement

вимова
n. dodatek, dopłacenie, dopłata, dopełnienie, uzupełnienie, suplement, nadprogram, dodruk
v. dołączać dodatek, dopełniać, uzupełniać, dopełnić, uzupełnić

Приклади пропозицій

We all agree that the debate started on the future cohesion policy should be supplemented by the territorial dimension.
Zgadzamy się wszyscy, że rozpoczęcie debaty na temat przyszłej polityki spójności powinno być uzupełnione właśnie o wymiar terytorialny.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The Commission's initial proposal has been supplemented by two elements introduced by Parliament.
Pierwotny wniosek Komisji został uzupełniony o dwa elementy wprowadzone przez Parlament.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This directive must supplement the existing European legal framework, especially as regards people with disabilities and the obligation to guarantee effective and non-discriminatory access.
Dyrektywa ta musi uzupełnić istniejące europejskie ramy prawne, zwłaszcza dotyczące osób niepełnosprawnych i obowiązku zagwarantowania im skutecznego i niedyskryminacyjnego dostępu do towarów, usług i zasobów.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I would like to congratulate my fellow member, Mrs Buitenweg, for her report, which opens up the way to supplementing the legal structure for eliminating all forms of discrimination.
Chciałabym pogratulować pani poseł Buitenweg jej sprawozdania otwierającego drogę do uzupełniania struktury prawnej, której celem jest eliminacja wszystkich form dyskryminacji.
вимова вимова вимоваu Report Error!
These funds will supplement the highly ambitious programme launched by the Romanian Government for renovating the heating systems in residential blocks.
Fundusze te uzupełnią bardzo ambitny program uruchomiony przez rumuński rząd, dotyczący renowacji systemów grzewczych w blokach mieszkalnych.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Thus I welcome this report, which supplements the Commission report adopted on 10 December 2008 on the application of Directive 2004/38/EC.
Z zadowoleniem przyjmuję więc sprawozdanie, które jest uzupełnieniem sprawozdania Komisji przyjętego 10 grudnia 2008 r. w sprawie stosowania dyrektywy 2004/38/WE.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This sector cannot develop and compete with and/or supplement the road sector without a considerable improvement of the infrastructure made available for freight trains.
Ten sektor nie może się rozwijać i konkurować z sektorem drogowym lub go uzupełniać bez znaczącej poprawy w udostępnianiu infrastruktury pociągom towarowym.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The European strategy is supplemented by the proposal for a Council recommendation on action within the Member States.
Europejską strategię uzupełnia wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie działań w obrębie państw członkowskich.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Member States are supplementing the European agenda through their own efforts at a bilateral level.
Państwa członkowskie poprzez wysiłki podejmowane na szczeblu dwustronnym uzupełniają europejski plan działania.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I believe that this report will supplement other existing initiatives on pesticides, agreed at the end of last year.
Uważam, że sprawozdanie uzupełni inne istniejące inicjatywy dotyczące pestycydów, które zostały zatwierdzone w zeszłym roku.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This will supplement all our other decisions relating to the European Union's anti-discrimination policies.
Będzie to uzupełnienie wszystkich innych decyzji, jakie podejmujemy w związku z polityką antydyskryminacyjną Unii Europejskiej.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Marketing of some pharmaceutical products made from seals, such as dietary supplements, will not be allowed.
Nie będzie wolno wprowadzać na rynek niektórych produktów farmaceutycznych produkowanych z fok, na przykład suplementów diety.
вимова вимова вимоваu Report Error!
However, it is important for us to tighten the current system of sanctions for illegal discharges from ships by supplementing the relevant legislation.
Jest jednak dla nas sprawą ważną, by zaostrzyć obecny system sankcji za nielegalne zrzuty ze statków przez uzupełnienie stosownych przepisów.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Or are such bilateral agreements merely a supplement to or expansion of the European Union's free trade policy?
Czy też takie umowy dwustronne są raczej uzupełnieniem bądź rozszerzeniem polityki wolnego handlu Unii Europejskiej?
вимова вимова вимоваu Report Error!
It called for close monitoring of these plans and said that, if necessary, they should be supplemented by additional measures.
Apelowano o ścisłe monitorowanie wspomnianych planów, twierdząc zarazem, że jeżeli pojawi się taka potrzeba, trzeba je będzie uzupełnić o dodatkowe środki.
вимова вимова вимоваu Report Error!
However, to ensure a supply in all European Union countries, these efforts must be supplemented by supplies from the south of the continent.
Jednak aby zabezpieczyć dostawy do wszystkich państw Unii Europejskiej, oprócz tych wysiłków potrzebne są dostawy z południa kontynentu.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Should existing instruments become obsolete or need supplementing or updating, then we will be able to make proposals.
Jeżeli istniejące instrumenty stały się przestarzałe bądź wymagają uzupełnienia lub aktualizacji, będziemy mogli wystosować wnioski.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The decisions made by the European Union in this area are not replacing the measures already adopted by Member States, but are intended to support and supplement them.
Decyzje podjęte przez Unię Europejską w tej dziedzinie nie zastępują środków przyjętych w poszczególnych państwach członkowskich, mają natomiast na celu ich wspieranie i uzupełnienie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
More specifically, the EGAF finances job-search assistance, tailor-made retraining, entrepreneurship promotion, aid for self-employment and special temporary income supplements.
Dokładniej mówiąc EGAF pokrywa koszty pomocy w poszukiwaniu pracy, przeszkolenia dostosowanego do potrzeb, promowania przedsiębiorczości i specjalnych zasiłków okresowych.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The US is sending an additional 30 000 personnel to supplement the 68 000 already in the country.
USA wysyłają 30 tysięcy dodatkowych żołnierzy, którzy uzupełnią 68-tysięczny kontyngent znajdujący się już w kraju.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися