warm-up Польська перевод і приклади пропозицій

warm-up

вимова
n. rozgrzewka {sport.}, ocieplenie

Приклади пропозицій

You've started warming up.
Zacząłeś się rozgrzewać.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The room is warming up.
Pokój się nagrzewa.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This is not because of climate change and the consequent warming up of the normally cold High North.
Nie chodzi o zmiany klimatu i w konsekwencji ocieplenie zwykle lodowatej dalekiej północy.
вимова вимова вимоваu Report Error!
So, what if earth's climate decides to cool down instead of warm up?
Co więc się stanie, jeśli w klimacie naszego globu nastąpi ochłodzenie zamiast ocieplenie?
вимова вимова вимоваu Report Error!
In this sense, too, this debate is a warm-up act for the hearing next week with Commissioners Špidla and Hübner.
W takim sensie, obecna debata stanowi wstęp do posiedzenia, jakie odbędzie się w przyszłym tygodniu z udziałem komisarzy Špidli i Hübner.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It is a fact that the earth is warming up and it is also a fact that the warming is to some extent caused by human actions.
Faktem jest, że ziemia ulega ociepleniu i że to ocieplenie spowodowane jest do pewnego stopnia działaniami człowieka.
вимова вимова вимоваu Report Error!
As a geologist I can assure you that, many times in the past, the earth has warmed up much more than by those demonised 2°C, and no tragic events took place.
Jako geolog mogę wszystkich zapewnić, że wiele razy w przeszłości klimat na Ziemi ocieplał się o wiele bardziej niż o te demonizowane 2°C, i nie powodowało to tragedii.
вимова вимова вимоваu Report Error!
From outer space you can see that Planet Earth is warming up.
Z kosmosu widać, że planeta ziemska się ociepla.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Apart from all kinds of natural causes, like the North Sea warming up and the virtual absence of hard winters, this is also attributable to intensive cod fishing.
Pomijając wszystkie rodzaje przyczyn naturalnych, takie jak ocieplenie Morza Północnego i praktyczny brak ciężkich zim, sytuację tę przypisuje się również zintensyfikowanym połowom dorsza.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Perhaps our evening debates should be more animated and more heated so as to warm up the atmosphere.
Być może wieczorne debaty powinny być bardziej ożywione i gorące, żeby podgrzać atmosferę.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися