amendment Румунська перевод і приклади пропозицій

amendment

вимова
n. îmbunătăţire, amendare, amendament, îndreptare, rectificare

Приклади пропозицій

The second paragraph of this amendment seeks a financial participation of 70% from the European Community for measures to promote fruit and vegetables specifically for children in schools.
Paragraful al doilea din acest amendament cere ca participarea financiară a Comunităţii Europene să fie de 70% în cazul măsurilor de promovare a fructelor şi legumelor destinate copiilor din şcoli.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I feel that these amendments are appropriate and I hope that this initiative will be supported by as many MEPs as possible.
Consider aceste amendamente oportune şi sper ca această iniţiativă să fie susţinută de un număr cât mai mare de europarlamentari.
вимова вимова вимоваu Report Error!
With regard to those amendments, I would emphasise that Member States do, in fact, already consult trade associations in order to make sure that they have the support of producers.
În legătură cu aceste amendamente, aş dori să subliniez faptul că, în realitate, statele membre se consultă deja cu asociaţiile de comerţ pentru a se asigura că beneficiază de sprijinul producătorilor.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Although this is a consultation report, I hope and I would like these amendments to be included in the Commission's new proposal.
Deşi acesta este un raport de consultare, sper şi doresc ca aceste amendamente să fie incluse în noua propunere a Comisiei.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The amendment would then read: 'Underlines the importance of full regional economic cooperation and the obligation to comply with and fully implement the provisions of the CEFTA Agreement'.
Amendamentul ar avea următorul conținut: "Subliniază importanţa cooperării economice regionale complete şi obligaţia de a respecta şi a pune pe deplin în aplicare dispozițiile Acordului CEFTA”.
вимова вимова вимоваu Report Error!
rapporteur. - Mr President, I would like to move an oral amendment in the form of an addition to paragraph 64a.
raportor. -Dle Preşedinte, aș dori să depun un amendament oral sub forma unei completări la alineatul (64) litera (a).
вимова вимова вимоваu Report Error!
The amendment refers to Taiwan's participation in these institutions in the capacity of observer.
Amendamentul se referă la participarea Taiwan-ului în cadrul acestor instituţii în calitate de observator.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In actual fact, this amendment is still far too restrictive.
Acest amendament este, totuşi, în realitate, mult prea restrictiv.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Mr President, I supported Mrs Wortmann-Kool's amendment to consider Taiwan as an economic and commercial entity because Taiwan has been a democracy for a long time and is a viable free market economy.
Dle preşedinte, am susţinut amendamentul dnei Wortmann Kool de a considera Taiwan-ul ca o entitate economică şi comercială, deoarece această ţară este un stat democratic de mult timp şi dispune de o economie de piaţă liberă şi viabilă.
вимова вимова вимоваu Report Error!
However, the report's amendments also include details that should be dealt with by officials at authority level and not by politicians.
Totuşi, amendamentele aduse raportului includ şi anumite detalii care ar trebui să fie stabilite de experţi şi autorităţi, nu de politicieni.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Therefore, the passing of Amendment 3 renders this resolution partisan and seriously undermines the rest of the text.
De aceea, admiterea amendamentului 3 face ca rezoluţia să fie părtinitoare şi să submineze semnificativ restul textului.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The vote on Amendment 3 and the final vote were, in my view, extremely important.
Votul de la amendamentul 3 şi votul final au fost, în opinia mea, foarte importante.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In Amendment 3, the EP is asking EU countries to recognise the independence of Kosovo.
La amendamentul 3, PE cere ţărilor membre ale UE să recunoască independenţa Kosovo.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In theory, the version that we have from the oral amendment is that the text should read 'cease-fire', not 'non-fire'.
În teorie, în versiunea pe care o avem de la amendamentele orale, în text ar trebui să apară "cease-fire”, nu "non-fire”.
вимова вимова вимоваu Report Error!
(IT) Mr President, the amendment is the same.
(IT) Dle Preşedinte, amendamentul este acelaşi.
вимова вимова вимоваu Report Error!
As far as amendments for plenary are concerned, our group has not presented any because we believe that in that way, the balance achieved by the compromises is somehow strengthened.
În ceea ce priveşte amendamentele propuse în sesiunea plenară, grupul nostru nu a prezentat nici unul pentru că suntem de părere că, în acest mod, echilibrul la care s-a ajuns prin compromis este oarecum consolidat.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We will therefore oppose the majority of amendments, so as not to damage the compromise reached in the Committee on Foreign Affairs.
Prin urmare, ne vom opune majorităţii amendamentelor, pentru a nu deteriora compromisul la care s-a ajuns în cadrul Comisiei pentru afaceri externe.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We call on you to support Amendments 22, 23 and 24 and to vote against those points which constitute intervention in the internal affairs of a sovereign state.
Vă invităm să susţineţi amendamentele 22, 23 şi 24 şi să votaţi împotriva acelor puncte care reprezintă o intruziune în afacerile interne ale unei stat suveran.
вимова вимова вимоваu Report Error!
There have been a lot of amendments to the report that improve it, but they do not alter its basic tone.
Au fost depuse numeroase amendamente la raport care îl îmbunătăţesc, dar care nu îi modifică tonul principal.
вимова вимова вимоваu Report Error!
For this reason, my political group will vote against the amendments tabled by the far left; we believe that they are excessively controversial and not very constructive.
Din acest motiv, grupul meu politic va vota împotriva amendamentelor prezentate de extrema stângă; noi credem că acestea sunt excesiv de controversate şi nu foarte constructive.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися