amendment Румунська перевод і приклади пропозицій

amendment

вимова
n. îmbunătăţire, amendare, amendament, îndreptare, rectificare

Приклади пропозицій

The additional five amendments submitted by the GUE/NGL Group are not thought to be very helpful and will not be supported by my group.
Cele cinci amendamente suplimentare transmise de Grupul GUE/NGL nu sunt considerate a fi foarte folositoare şi nu vor fi sprijinite de grupul meu.
вимова вимова вимоваu Report Error!
However, now I wish to submit two additional amendments on behalf of the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe.
Cu toate acestea, aş dori acum să prezint alte două amendamente, în numele Grupului Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The second amendment deals with the energy issue.
Cel de-al doilea amendament se referă la problema energiei.
вимова вимова вимоваu Report Error!
For this reason, I plead with the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats to withdraw its amendment as a matter of extreme urgency.
Din acest motiv, pledez, împreună cu Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat) şi al Democraţilor Europeni, în favoarea retragerii acestui amendament, considerând-o o problemă extrem de urgentă.
вимова вимова вимоваu Report Error!
However, I am not convinced either by the alternative presented by the PPE-DE Group amendment that we are supposed to vote on tomorrow.
Cu toate acestea, nu sunt convinsă nici de amendamentul prezentat de Grupul PPE-DE, pe care ar trebui să îl votăm mâine.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This is the only reason why the Group of the Greens/European Free Alliance, together with the second rapporteur from the Committee on Foreign Affairs, withdrew the amendment on Monday.
Acesta este singurul motiv pentru care Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană, împreună cu al doilea raportor din partea Comisiei pentru afaceri externe, a retras amendamentul luni.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We very much hope that the amendment will be withdrawn.'
Ne exprimăm speranţa că amendamentul va fi retras.”
вимова вимова вимоваu Report Error!
The Commission will make all possible efforts to support the implementation of these amendments by the Council.
Comisia va depune toate eforturile pentru a susţine punerea în aplicare a acestor amendamente de către Consiliu.
вимова вимова вимоваu Report Error!
At the risk of labouring the obvious, it is not the amendment tabled by the PPE-DE Group within the Committee on the Internal Market and Consumer Protection that puts the stress on energy efficiency.
Cu riscul de a insista asupra unui fapt evident, nu amendamentul depus de Grupul PPE-DE în cadrul Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor este cel care pune accent pe eficienţa energetică.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It was deleted in Amendment 6 and re-introduced in Amendment 7.
A fost eliminat în amendamentul 6 şi reintrodus în amendamentul 7.
вимова вимова вимоваu Report Error!
On Amendment 7: I can assure you that the Commission is very keen to specifically address the question of the use of reduced rates in order to promote energy efficiency.
Cu privire la amendamentul 7: Pot să vă asigur de dorinţa Comisiei de a aborda problema utilizării cotelor reduse în scopul promovării eficienţei energetice.
вимова вимова вимоваu Report Error!
That is because all of our amendments have been rejected by the socialists and the liberals.
Acest lucru se întâmplă pentru că toate amendamentele noastre au fost respinse de către socialişti şi liberali.
вимова вимова вимоваu Report Error!
For the plenary my group decided to retable some amendments that came from the Members of the committee that is knowledgeable on the subject.
Pentru plen, grupul meu a hotărât supună din nou discuţiei unele amendamente care au venit de la membrii comisiei, care este bine informată cu privire la această temă.
вимова вимова вимоваu Report Error!
These amendments are important, and it has been said very clearly, Mrs van den Burg, that no one can prevent a Member from proposing amendments to a document or to a resolution.
Aceste amendamente sunt importante şi s-a spus foarte clar, Doamnă van den Burg, că nimeni nu poate împiedica un stat membru să propună amendamente la un document sau la o rezoluţie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The most important of our amendments concerns applying reduced rates to alcoholic beverages in restaurants.
Cele mai importante amendamente ale noastre se referă la aplicarea cotelor reduse pentru băuturile alcoolice în restaurante.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We agreed that we would no longer bicker about these amendments during the plenary, but would instead accept Commissioner Kovács' proposal with a resounding 'yes'.
Am fost de acord să nu ne mai contrazicem în legătură cu aceste amendamente în plen, ci să acceptăm în schimb propunerea comisarului Kovács cu un "da ” răspicat.
вимова вимова вимоваu Report Error!
However, I have some comments on the amendments that have been tabled to this specific and limited proposal.
Cu toate acestea, am nişte comentarii cu privire la amendamentele care au fost depuse la această propunere specifică şi limitată.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In the Committee on the Internal Market and Consumer Protection, we fully supported the Commission's line and added Amendments 6 and 7 under Mr Harbour's name.
În Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor, am sprijinit în totalitate conduita Comisiei şi am adăugat amendamentele 6 şi 7 sub numele domnului Harbour.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In the first of these amendments, we emphasise the importance of reducing the 'black' or 'grey' economy.
În primul din aceste amendamente subliniem importanţa reducerii economiei "negre” sau "gri”.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In our other amendment, we aim to make it possible to lower the VAT rate on renovation and repair work in order to save energy.
În celălalt amendament al nostru urmărim să facem posibilă reducerea cotei de TVA la lucrările de renovare şi reparaţii, în scopul economisirii energiei.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися