constitute Румунська перевод і приклади пропозицій

constitute

вимова
v. numi, constitui, forma, alcătui, compune, institui, autoriza, stabili

Приклади пропозицій

These International Atomic Energy Agency (IAEA) Safety Fundamentals and the obligations of the Convention of Nuclear Safety constitute the core of the directive.
Aceste principii fundamentale de securitate ale Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) şi obligaţiile Convenţiei privind securitatea nucleară constituie nucleul directivei.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It will constitute a valuable contribution to the next steps of the process in the debates with the other institutions.
Aceasta va constitui o contribuţie valoroasă la următorii paşi ai procesului în dezbaterile cu alte instituţii.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In 2030 oil will still be the main primary source of energy in the EU and will constitute approximately 35% of all energy consumed.
În 2030 petrolul va continua să fie principala sursă de energie în UE, reprezentând aproximativ 35% din totalul energiei consumate.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Its discussions add a great deal to the Commission's initiative, and the amendments on which it is to vote will also constitute a most valuable input on a number of key aspects.
Acestea contribuie foarte mult la iniţiativa Comisiei, iar modificările asupra cărora va vota Parlamentul constituie, de asemenea, o contribuţie foarte valoroasă pentru o serie de aspecte esenţiale.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The creation of a system for reporting the occurrence of adverse events therefore constitutes a significant measure.
Crearea unui sistem pentru raportarea răspândirii evenimentelor adverse reprezintă, prin urmare, o măsură semnificativă.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This constitutes a real test of maturity and it is fully supported by the EU.
Această listă este un test de maturitate şi beneficiază de sprijinul deplin al UE.
вимова вимова вимоваu Report Error!
That is a clear political will; that is a light which, especially for the people, constitutes a signal.
Acesta este un testament politic clar; există o lumină care, în special pentru oameni, constituie un semnal.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The conference was held directly under the auspices of the Presidency and constituted one of the Presidential events.
Conferinţa s-a ţinut direct sub auspiciile preşedinţiei şi a constituit unul dintre evenimentele preşedinţiei.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The report constitutes an important and strategic statement by the Commission on a key aspect of the 'Better Lawmaking' programme.
Raportul reprezintă o declaraţie importantă şi strategică din partea Comisiei cu privire la unul din aspectele cheie ale programului "O mai bună legiferare”.
вимова вимова вимоваu Report Error!
These two measures, alongside the noteworthy efforts of the payments industry to develop SEPA products, constitute a crucial and timely step towards the completion of the single market for payments.
Aceste două măsuri, împreună cu eforturile notabile ale sectorului plăţilor de a dezvolta produse SEPA, reprezintă un pas crucial şi oportun către finalizarea pieţei unice pentru plăţi.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Since Tito was never brought to justice, many people do not want to admit that these postwar mass killings constitute a crime and that those who ordered them were criminals.
Pentru că Tito nu a fost adus niciodată în faţa justiţiei, multe persoane nu vor să accepte că aceste masacre postbelice reprezintă o crimă şi că aceia care le-au comandat au fost nişte asasini.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Following a decision of the Court of First Instance in 2004 stating that not to recruit AICs over the age of 65 constitutes discrimination, the institutions suspended the application of the rule.
În baza unei decizii a Tribunalului de Primă Instanţă din 2004 care prevedea că nerecrutarea ACI peste vârsta de 65 de ani reprezintă discriminare, instituţiile au suspendat aplicarea acestei reguli.
вимова вимова вимоваu Report Error!
There are certain areas where I would like us to be able to go a bit further, but overall this constitutes a step in the right direction.
Sunt anumite domenii în care mi-ar plăcea să putem merge puţin mai departe, dar în general, acest lucru reprezintă un pas în direcţia bună.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This proposal constitutes an important step towards a democratic process and it strengthens voters' control of the 'yes-men' in this House.
Această propunere constituie un important pas înainte spre un proces democratic şi sporeşte controlul votanţilor asupra acelor "yes-men” din acest plen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The formation of a delegation for relations with a self-proclaimed state that is a result of violation of international law constitutes in itself a de facto violation of international law.
Constituirea unei delegaţii pentru relaţia cu un stat auto-proclamat care este rezultatul încălcării dreptului internaţional constituie în sine o violare de facto a dreptului internaţional.
вимова вимова вимоваu Report Error!
in writing. - (EL) The 'telecommunications package' requested by the Commission and the Council constitutes a potential threat to civil rights.
în scris. - (EL) Pachetul în domeniul telecomunicaţiilor solicitat de Comisie şi Consiliu constituie o adevărată ameninţare la adresa drepturilor civile.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The borders of some Member States constitute the external border of the European Union, and therefore they are constantly affected by flows of immigration.
Graniţele unor state membre constituie graniţa externă a Uniunii Europene şi, de aceea, sunt constant afectate de fluxurile imigraţioniste.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The reality is that judicial authorities in various Member States have differing views on what constitutes a serious offence.
Realitatea este că autorităţile judiciare din diverse state membre au opinii diferite cu privire la ceea ce reprezintă o infracţiune gravă.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I recognise that the Treaty of Lisbon constitutes an improvement in certain areas.
Recunosc că Tratatul de la Lisabona constituie o îmbunătăţire în anumite domenii.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Mrs Kaufmann's report is therefore very important, because it constitutes a real opening up towards the citizens.
Raportul doamnei Kaufmann este, aşadar, foarte important, deoarece reprezintă o adevărată deschidere către cetăţeni.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися