correction Румунська перевод і приклади пропозицій

correction

вимова
n. corectare, corijare, corecţie, închisoare, corectură, rectificare

Приклади пропозицій

Unfortunately, you did not mention this correction in the PSD study.
Din păcate, nu aţi menţionat această ajustare în studiul PSD.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The number of correction decisions relating to the Structural Funds has increased tremendously during this period.
Numărul deciziilor de corectare a erorilor legate de fondurile structurale a crescut foarte mult în această perioadă.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I have no doubt that the financial crisis will give rise to significant corrections in the future structure of the car market.
Nu am nicio îndoială că această criză financiară va determina corecţii semnificative asupra structurii viitoare a pieţei auto.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The Commission has reinforced the financial corrections- action No 11 in the structural funds -: in 2008, an amount of 1 billion 500 million was recovered.
Comisia a consolidat corecţiile financiare - acţiunea nr. 11 din fondurile structurale -:în 2008, a fost recuperată suma de 1 miliard 500 de milioane.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We are encouraged by the fact that we are still at first reading and therefore perhaps, at second reading, we will be able to regain some ground through corrections and improvements.
Suntem încurajaţi de faptul că ne aflăm încă la prima lectură şi poate că la a doua lectură vom reuşi să recâştigăm teren datorită corectărilor şi îmbunătăţirilor.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Where men are favoured over women, or vice versa, there must be serious corrections and viable protection to end this inconsistency.
În situaţiile în care bărbaţii sunt favorizaţi, sau invers, trebuie aplicate corecţii serioase şi o protecţie viabilă, pentru a pune capăt acestor incoerenţe.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The Commission proposal already authorises a pollution cost multiplication factor known as the mountain correction factor.
Propunerea Comisiei autorizează deja un factor de multiplicare a costului de poluare, cunoscut drept factorul de corecţie pentru zonele de munte.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The truth is that nothing can stop this correction: interest rates were held too low for too long and now that the air has been pumped into the balloon, it is going to come out again.
Adevărul este că nimic nu poate opri această corecţie: ratele dobânzilor au fost prea mici pentru prea mult timp şi acum, când am umplut balonul cu aer, trebuie să ne aşteptăm să se dezumfle.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This is where the corrections should apply.
Aici ar trebui să se aplice măsurile de remediere.
вимова вимова вимоваu Report Error!
A correction is also needed here.
Şi aici este necesară o corecţie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Mr President, this is a minor correction.
Domnule Preşedinte, aceasta este o rectificare minoră.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Mr Tannock, I have been informed and all of the linguistic corrections will be made.
Dle Tannock, am fost informată despre acest lucru şi toate corecturile lingvistice vor fi făcute.
вимова вимова вимоваu Report Error!
On the one hand, it is about a correction of fact and, on the other, a somewhat more balanced formulation:
2. Pe de o parte, este vorba despre o corectură de fapt şi, pe de altă parte, despre o formulare oarecum mai echilibrată:
вимова вимова вимоваu Report Error!
Firstly, I should like us to make a technical correction to footnote 2 in paragraph 16; the last figure is '2021', not '2022'.
În primul rând, aş dori să facem o corectură tehnică la nota de subsol nr. 2 de la alineatul (16); ultima cifră este "2021”, nu "2022”.
вимова вимова вимоваu Report Error!
As a result, commitment to the correction of inequalities at source, by reinforcing development cooperation, is the first point.
Prin urmare, primul pas este angajamentul faţă de eliminarea inegalităţilor la origine, prin consolidarea cooperării pentru dezvoltare.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We must continue to pay attention to the problems of the financial system - more capital, restructuring and correction of bank balance sheets - at both the European and global levels.
Trebuie să acordăm în continuare atenţie problemelor sistemului financiar - capitaluri sporite, restructurarea şi corectarea bilanţurilor băncilor - la nivel global şi european.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I ask the Sittings Service to make the necessary corrections in the Minutes - if the plenary will support me.
Solicit serviciului Şedinţe - dacă plenul mă va sprijini - să efectueze modificările necesare în procesul-verbal.
вимова вимова вимоваu Report Error!
One would imagine that part of those harsh conditions would be to ensure that there would not be maladministration and, if there was, that there would be a correction put in place.
În mod normal, ne-am imagina că din aceste condiţii dure face parte şi garanţia faptului că nu va exista o gestionare deficitară şi, în caz contrar, garanţia corectării acesteia.
вимова вимова вимоваu Report Error!
However, the Court considers that Member States do not provide sufficiently complete and reliable information on financial corrections to support this claim.
Cu toate acestea, Curtea consideră că statele membre nu furnizează informaţii suficient de complete şi de fiabile privind corecţiile financiare, pentru a putea susţine această afirmaţie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The results will also arrive in good time to allow us to make corrections.
Rezultatele vor sosi, de asemenea, la timp pentru a ne permite să efectuăm corecţii.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися