improvement Румунська перевод і приклади пропозицій

improvement

вимова
n. îmbunătăţire, perfecţionare, ameliorare, corectare, amenajare, sporire în valoare, amendament, modificare

Приклади пропозицій

Secondly, solidarity presupposes interconnections of European energy networks, as well as improvements in energy infrastructure.
În al doilea rând, solidaritatea presupune interconectări ale rețelelor europene de energie, precum și îmbunătățirea infrastructurii energetice.
вимова вимова вимоваu Report Error!
On the other hand, the debate has clearly shown that they are not applied consistently and that reasons could be found for further improvements in their structure.
Pe de altă parte, dezbaterea a demonstrat clar că acestea nu se aplică în mod consecvent şi că s-ar putea găsi motive pentru o îmbunătăţire ulterioară a structurii lor.
вимова вимова вимоваu Report Error!
For instance, the major part of reductions in the energy sector will come from efficiency improvements that will pay for themselves.
De exemplu, cea mai mare parte a reducerilor din sectorul energiei va veni de la îmbunătăţirile eficienţei care îşi vor amortiza costurile.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Certain improvements have been made, by introducing higher standards for transporting animals, but these measures still fall short of the mark.
S-au făcut anumite îmbunătăţiri prin introducerea unor standarde mai ridicate ale transportului de animale, dar aceste măsuri nu îşi ating încă scopul.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This gives us cautious hope of an improvement of the climate in mutual relations, and the fulfilment of the Commissioner's proposal.
Acest lucru ne oferă speranţe rezervate privind îmbunătăţirea climatului relaţiilor reciproce şi îndeplinirea propunerii dnei comisar.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I can assure you that we remain committed to working towards the improvement of the human rights situation in Eritrea so that it is very dominant in our minds.
Vă pot asigura că rămânem angajaţi în conlucrarea pentru îmbunătăţirea situaţiei drepturilor omului în Eritreea, astfel că aceasta predomină în hotărârile noastre.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In our view, there is a strong argument for the continuance of a cooperation programme which aims at the improvement of the living conditions of the population.
În opinia noastră, există un argument puternic pentru continuarea programului de cooperare care vizează îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale populaţiei.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This would be a way to now bring about a ceasefire and an improvement.
Aceasta ar fi o modalitate de a determina o încetare a focului şi ar duce la o ameliorare a situaţiei.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It is above all to set out potential improvements in its operations.
Mai presus de toate, îşi propune să stabilească îmbunătăţiri în acţiunile sale.
вимова вимова вимоваu Report Error!
As a first step, Israel should allow humanitarian aid into Gaza, where an improvement to living conditions would also constitute one of the paths to peace in the long term.
Ca prim pas, Israelul trebuie să permită accesul asistenţei umanitare în Gaza, o îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă constituind una din căile spre o pace pe termen lung.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I do not believe that you want the Union to intervene in the protection and improvement of human health, industry, culture, tourism, education or sport.
Nu cred că doriţi ca Uniunea să intervină în protecţia şi îmbunătăţirea sănătăţii oamenilor, în industrie, cultură, turism, educaţie sau sport.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We must of course invest in new coal technologies, 'clean coal technologies', and in improvements to plant efficiency, because we cannot unilaterally and very rapidly change this dependence.
Trebuie, desigur, să investim în noi tehnologii ale cărbunelui, ,,tehnologii ecologice ale cărbunelui", şi în sporirea eficienţei fabricilor, deoarece nu putem schimba unilateral şi foarte rapid această dependenţă.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The Czech presidency programme has set some important priorities: the three 'E's of energy, economic improvement, and Europe's role in the world.
Programul preşedinţiei cehe a stabilit nişte priorităţi importante: cei trei E de la energie, îmbunătăţire economică şi rolul Europei în lume.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I support the rapporteur's proposal for improvements in connection with the annual report.
Susţin propunerea raportorului pentru introducerea de îmbunătăţiri cu privire la raportul anual.
вимова вимова вимоваu Report Error!
That does not mean that there is no need for improvement, including in other institutions, particularly the Council, which, regrettably, is not here now.
Asta nu înseamnă că nu este loc de mai bine, inclusiv în alte instituţii, în special în Consiliu, ai cărui reprezentanţi, din păcate, nu se află acum aici.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I did not mention this before but the report acknowledges that there has been an improvement in effective access, in positive responses to applications for access to documents.
Nu am menţionat acest lucru mai devreme, însă raportul admite faptul că a existat o îmbunătăţire în accesul efectiv, în răspunsurile pozitive la cererile de acces la documente.
вимова вимова вимоваu Report Error!
There will be an improvement in marketing.
Va exista o ameliorare la nivel de marketing.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It seems important to me, Commissioner McCreevy, that this directive be able to guarantee improvements in the legal framework for public contracts in the fields of defence and security.
Domnule comisar McCreevy, mi se pare important că prin această directivă se poate garanta o îmbunătăţire a cadrului juridic referitor la contractele publice în domeniile apărării şi securităţii.
вимова вимова вимоваu Report Error!
However, on balance I think a lot of improvement is being made from the original proposal and I am inclined to support it.
Cu toate acestea, consider, în concluzie, că, faţă de propunerea originală, s-au realizat multe îmbunătăţiri şi înclin să o susţin.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I refer, in particular, to the reduction in the rate of infant mortality, the improvement in access to basic healthcare and the significant increase in the number of children attending school.
Mă refer, în special, la reducerea ratei mortalităţii infantile, la îmbunătăţirea accesului la servicii de sănătate de bază şi la creşterea semnificativă a numărului de copii şcolarizaţi.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися