induced Румунська перевод і приклади пропозицій

induced

вимова
a. inducţie: de inducţie

Приклади пропозицій

There is a danger that the world financial crisis may induce developed countries not to honour their obligations in the area of aid to developing countries.
Există pericolul ca, în situaţia de criză financiară, ţările dezvoltate să nu-şi onoreze obligaţiile de ajutorare a ţărilor în curs de dezvoltare.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Clearly a particular focus is needed on local toxicity evaluation, skin and eye irritation, skin sensitisation, and photo-induced toxicity in the case of UV absorption.
Este evident că accentul trebuie pus pe evaluarea toxicităţii locale, a iritaţiei pielii şi a ochilor, a sensibilizării pielii şi, în caz de absorbţie a UV, a toxicităţii fotoinduse.
вимова вимова вимоваu Report Error!
However, this element is not enough to induce me to vote in favour of the report.
Totuşi, acest element nu este suficient pentru a mă determina să votez în favoarea raportului.
вимова вимова вимоваu Report Error!
All the government-induced stimuli which one might contemplate cannot compensate for a moribund securitisation market.
Toate stimulentele guvernamentale pe care cineva le poate avea în vedere nu pot compensa o piaţă a securitizărilor muribundă.
вимова вимова вимоваu Report Error!
How can we induce developing countries to halt deforestation if the EU itself has an ambiguous attitude towards its own forests?
Cum putem determina ţările în curs de dezvoltare să oprească despădurirea dacă UE are ea însăşi o atitudine ambiguă faţă de propriile sale păduri?
вимова вимова вимоваu Report Error!
It is somewhat reminiscent of negotiations during the Cold War, when some political groups believed that unilateral disarmament would induce the Soviet Union to disarm, too.
Aceasta aminteşte oarecum de negocierile din timpul Războiului Rece, când unele grupuri politice considerau că dezarmarea unilaterală ar determina Uniunea Sovietică să se dezarmeze.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Let us support and be with Columbia at this time, when the country is being attacked so strongly by Chávez, and is being induced, deceitfully or provocatively, to intensify the conflict in the region.
Haideţi să susţinem Columbia şi să fim lângă ea în aceste momente în care ţara este atacată atât de puternic de Chávez şi este împinsă în direcţia intensificării conflictul din regiune, prin înşelăciune sau prin provocare.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The prevalence of unemployment and poverty probably does not help either and induces a climate of lawlessness in parts of Mexico.
Preponderenţa şomajului şi a sărăciei nu ajută şi induce, probabil, un climat de anarhie în anumite regiuni din Mexico.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Under pressure, new ideas can emerge, creating innovative mechanisms in order to induce development and avoid the errors that led to the crisis.
Noi idei pot apărea sub presiune, creând mecanisme inovatoare pentru a produce dezvoltare şi pentru a evita erorile care au condus la criză.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Sound regulation would be the big stick par excellence to induce oil companies primarily to take a great many measures themselves to reduce the risks - that is why I consider this important.
Reglementarea temeinică ar fi, prin excelenţă, băţul mare care ar determina companiile petroliere, în primul rând, să ia ele însele numeroase măsuri pentru a reduce riscurile - de aceea consider că acest fapt este important.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Finally, Madam President, we need to be given our own resources, as that is the only way of inducing the Council to change its mind.
În sfârșit, dnă președintă, trebuie să ne fie acordate resursele proprii, întrucât acesta este singurul mod de a determina Consiliul să se răzgândească.
вимова вимова вимоваu Report Error!
5. in order to induce very strict rules regarding announcements;
5. pentru a impune reguli foarte stricte privind anunțurile;
вимова вимова вимоваu Report Error!
However, if we finally count unborn children as human beings, then artificially induced abortion is an act of violence against the unborn child.
Totuși, dacă numărăm în cele din urmă copiii nenăscuți ca ființe umane, atunci avortul indus artificial este un act de violență împotriva copiilor nenăscuți.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The agreement has in fact generated 230 crew jobs for the population of the Seychelles, 2 900 jobs in the Seychelles and 760 induced jobs in Europe in areas related to the sector.
Acordul a generat de fapt 230 de locuri de muncă pe nave pentru populația din Seychelles, 2 900 de locuri de muncă în Seychelles și 760 de locuri de muncă induse în Europa în filierele legate de sector.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The old agreement has already generated numerous jobs both for the population of Seychelles and in Europe, where it has induced jobs in areas related to the sector.
Vechiul acord a generat deja numeroase locuri de muncă atât pentru populația din Republica Seychelles, cât și în Europa, creând astfel locuri de muncă în filierele legate de acest sector.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Doubts about the consequences of transposing this directive in the individual Member States and the deletion from the text of the amendment approved by our Member in committee induce me to abstain.
Dubii privind consecințele transpunerii acestei directive în statele membre individuale și înlăturarea din text a amendamentului aprobat de către membrul nostru din comisie mă determină să mă abțin.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися