measure Румунська перевод і приклади пропозицій

measure

вимова
n. măsură, proporţie, proporţii, capacitate, volum, mărime, dimensiune, întindere, unitate de măsură, putere, forţă {fig.}, dimensiuni
v. măsura, lua măsură, stabili, evalua, cântări, cumpăni, aprecia, măsura: a-şi măsura, face o măsurătoare

Приклади пропозицій

You should take the appropriate measures at the appropriate time.
Ar trebui să iei măsurile potrivite la timpul potrivit.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The WHO has a plan to reduce the harmful use of alcohol. It includes raising taxes on alcohol, reducing the number of places to buy alcohol and raising the drinking age. Officials say other measures include effective drunk driving laws and banning some alcohol advertising.
OMS are un plan pentru a reduce efectele negative ale alcoolului: creșterea taxelor pentru alcool, reducerea numărului de locuri de unde poate fi cumpărat alcoolul și creșterea vârstei legale a consumatorului de alcool. Oficialii spun că alte măsuri includ legile eficace pentru condusul sub influența băuturilor alcoolice și interzicerea unor reclame la alcool.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In truth, we must be dissatisfied with all these measures, which are sweeping.
De fapt, trebuie să ne nemulţumească toate aceste măsuri, care au o sferă largă.
вимова вимова вимоваu Report Error!
If the situation should change, the Commission will, of course, investigate and, if necessary, propose measures governing other substances.
Dacă situaţia se va schimba, Comisia o va investiga, bineînţeles şi, dacă este necesar, va propune măsuri care să reglementeze alte substanţe.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In particular, we must support measures for their education and care in old age.
În special, trebuie să susţinem măsuri pentru educaţia lor şi îngrijirea la o vârstă înaintată.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We should, therefore - while restoring confidence in our financial market - particularly improve and simplify measures in order to accelerate implementation of structural and cohesion funds.
De aceea - în timp ce se redă încrederea în piaţa financiară - trebuie în special să îmbunătăţim şi să simplificăm măsurile pentru a accelera implementarea fondurilor structurale şi de coeziune.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Of course this means a substantial expense running into millions of euros but one cannot compromise with security measures.
Bineînţeles, acest lucru presupune cheltuieli substanţiale care pot ajunge la sume de milioane de euro, însă nu putem compromite măsurile de securitate.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The measures being proposed to safeguard a humane approach to immigrants do not satisfy us.
Măsurile propuse pentru a asigura o abordare umană a imigranţilor nu ne satisfac.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Israel must realise its responsibility to measure its use of force right away in compliance with international law.
Israelul trebuie să îşi asume responsabilitatea de a ajusta imediat uzul de forţă în conformitate cu dreptul internaţional.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Technically, during these recent weeks, we have acted in accordance with the Directive concerning measures to safeguard the security of natural gas supply.
Din punct de vedere tehnic, pe parcursul acestor săptămâni, am acționat în conformitate cu Directiva privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The EP must adopt a resolution where it sets out its position and the measures which will help us overcome the crisis.
PE trebuie să adopte o rezoluţie în care să îşi prezinte poziţia şi măsurile care ne vor ajuta să depăşim criza.
вимова вимова вимоваu Report Error!
These measures must include nuclear energy and a quest for new sources of natural gas.
Aceste măsuri trebuie să includă energia nucleară şi căutarea unor surse noi de gaz natural.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It is not a simple matter, it is not enough to say 'good, let us take one or two measures, and the matter will be resolved'.
Nu este un aspect simplu, nu este suficient să spui "bine, să luăm una sau două măsuri şi problema este rezolvată”.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Such measures should be directed at small-scale agriculture and family agriculture, as well as the fishermen of these regions, to guarantee their production.
Astfel de măsuri ar trebui direcţionate spre agricultura la scară mică şi agricultura de familie, precum şi spre pescarii din aceste regiuni, pentru a garanta producţia acestora.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The measures should give added value to traditional and artisanal products and encourage the development of local markets.
Măsurile ar trebui să ofere o valoare adăugată produselor tradiţionale şi artizanale şi să încurajeze dezvoltarea pieţelor locale.
вимова вимова вимоваu Report Error!
All of these issues and measures come within the remit of the European Commission.
Toate aceste aspecte şi măsuri se încadrează în mandatul Comisiei Europene.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Certain improvements have been made, by introducing higher standards for transporting animals, but these measures still fall short of the mark.
S-au făcut anumite îmbunătăţiri prin introducerea unor standarde mai ridicate ale transportului de animale, dar aceste măsuri nu îşi ating încă scopul.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It mainly involves measures in the areas of public health, catering, transport, regional policy, sport, education and statistics, as well as agricultural policy.
Aceasta implică, în principal măsuri în domeniul sănătăţii publice, al catering-ului, transportului, politicii regionale, sportului, educaţiei şi statisticilor, precum şi al politicii agricole.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I support the terms of Neil Parish's oral question today, which seeks to check on the level of compliance with these measures.
Îmi exprim sprijinul față de termenii întrebării orale adresată astăzi de Neil Parish, care vizează verificarea nivelului de respectare a acestor măsuri.
вимова вимова вимоваu Report Error!
If Belarus can make this serious progress, then I think it is also essential that we reciprocate with a significant package of measures.
În cazul în care Belarus poate face progrese importante, atunci cred că este esenţial, de asemenea, să răspundem printr-un pachet semnificativ de măsuri.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися