preceding Румунська перевод і приклади пропозицій

preceding

вимова
a. precedent, prealabil, premergător

Приклади пропозицій

I think it is a good thing that, amidst the commotion that has preceded this debate and to some extent surrounds it now.
Consider că este un lucru bun, în mijlocul agitaţiei care a precedat această dezbatere şi care, într-o oarecare măsură, încă este prezentă.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The examples of the Irish referendum and the preceding referendums in France and Holland show that we cannot be off-hand about our citizens' views.
Exemplele referendumului irlandez şi ale precedentelor referendumuri din Franţa şi Ţările de Jos ne arată faptul că nu putem desconsidera opiniile cetăţenilor noştri.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Madam President, the failings of the credit rating agencies that preceded the crisis have made the regulation of these agencies inescapable.
Dnă preşedintă, deficienţele agenţiilor de rating al creditelor care au precedat criza au făcut ca reglementarea acestor agenţii să fie inevitabilă.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The heated debate preceding this directive is astonishing.
Dezbaterea aprinsă care a precedat această directivă este uimitoare.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The proposal for a Directive on Consumer Rights was preceded by a thorough impact assessment.
Propunerea de directivă privind drepturile consumatorilor a fost precedată de o riguroasă evaluare de impact.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We believe that it should not be possible for any citizens to have their access to the Internet blocked without it being preceded by a hearing in court.
Considerăm că nu ar trebui să fie permisă blocarea accesului oricăror cetăţeni la internet fără că acest lucru să fie precedat de o audiere în instanţă.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I should like to add that any future enlargement must be preceded by fundamental reform of the financial perspectives, and by an appropriate increase in the Union's budget.
Aş dori să adaug că orice extindere viitoare trebuie să fie precedată de reformă fundamentală a perspectivelor financiare şi de o creştere adecvată a bugetului Uniunii.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We know that many evening sittings have preceded this one in our effort to bring about a Reform Treaty and its ratification in 26 parliaments of the Member States.
Ştim că multe şedinţe de seară au precedat-o pe aceasta în efortul nostru de a pune în aplicare un Tratat de reformă şi de a-l ratifica în 26 de parlamente din statele membre.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The 1999 directive banning asbestos stipulated that the review of this authorisation should be preceded by an opinion from the scientific committee on toxicology, which was never produced.
Directiva din 1999 care interzice azbestul stipulează că revizuirea acestei autorizaţii ar trebui precedată de un aviz din partea Comitetul științific pentru toxicitate, care nu a fost niciodată emis.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Nonetheless, any future proposal for renewal must always be preceded by an impact assessment, taking account of the effects on consumers and on competition.
Totuşi, orice propunere viitoare de reînnoire trebuie să fie întotdeauna precedată de o evaluare a impactului, luându-se în calcul efectele asupra consumatorilor şi a concurenţei.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It was preceded by a prolonged drought, which reduced the capacity of the soil to absorb the rain.
Totul a fost precedat de o secetă prelungită, care a redus capacitatea solului de a absorbi ploaia.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The Council's adoption of this decision was preceded by lengthy negotiations, and preparations for its implementation are under way.
Adoptarea acestei decizii de către Consiliu a fost precedată de negocieri de lungă durată, iar pregătirile pentru punerea acesteia în aplicare sunt în desfăşurare.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The new programme has been preceded by a long preparatory process that was started more than two years ago by the future groups.
Noul program a fost precedat de un lung proces de pregătiri care a început în urmă cu mai bine de doi ani de grupurile pentru acţiuni viitoare.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This decision had been preceded by a discussion with Member States in the Council.
Această decizie a fost precedată de o dezbatere în Consiliu cu statele membre.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It was extremely important, looking ahead to the future as well, that a decision was made from which lessons could be drawn, because we preceded the preliminary draft budget by several months.
A fost extrem de important, privind şi spre viitor, faptul că s-a luat o decizie din care pot fi învăţate lecţii, deoarece am precedat proiectul preliminar de buget cu câteva luni.
вимова вимова вимоваu Report Error!
An open-minded enquiry into all of the circumstances accompanying and also preceding the conflict in Gaza might be a step in the right direction.
O anchetă obiectivă a tuturor împrejurărilor care însoţesc şi care, de asemenea, au precedat conflictul din Gaza ar putea fi un pas în direcţia cea bună.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This will be a little shorter this evening than it should be because the preceding debate overran by 25 minutes because of earlier delays. I am sorry about that.
13 - Acesta va fi mai scurt în seara aceasta decât ar trebui să fie deoarece dezbaterea precedentă a depăşit timpul cu 25 de minute datorită întârzierilor precedente.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It is logical for the proposed review to be preceded by an evaluation of the impact which the system had on beneficiary countries during the previous period of application.
Revizuirea prevăzută trebuie să fie precedată în mod logic de o evaluare a impactului pe care l-a avut sistemul asupra ţărilor beneficiare în decursul perioadei anterioare de aplicare.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This is because the Israeli blockade is too complex an issue, and I believe there is no clear link between the preceding lines and these words.
Aceasta deoarece blocada israeliană este o problemă prea complexă şi cred că nu există o legătură clară între rândurile precedente şi aceste cuvinte.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Recent studies have shown that this kind of violence always precedes acts of physical violence.
Studiile recente au arătat că acest tip de violenţă prefigurează întotdeauna violenţele fizice.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися