revision Румунська перевод і приклади пропозицій

revision

вимова
n. revedere, revizie, reviziune, revizuire

Приклади пропозицій

Such an analysis would be essential in the context of planning a revision of the Animal Transport Regulation.
O astfel de analiză ar fi esenţială în contextul planificării unei revizuiri a Regulamentului privind transportul de animale.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Yes, we need an urgent revision of the Gas Security Directive.
Da, avem nevoie de o revizuire urgentă a Directivei privind securitatea gazelor.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The UCITS Directive has been amended twice in the past, and on this occasion too, the Commission has tackled the revision with great care.
Directiva OPCVM a fost anterior modificată de două ori şi Comisia a abordat prezenta revizuire cu la fel de mare atenţie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The Commission proposed a total of six measures in this revision, which should help to achieve the aims I referred to earlier.
În cadrul acestei revizuiri, Comisia a propus un total de şase măsuri care ar trebui să ajute la atingerea obiectivelor menţionate anterior.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I therefore welcome the compromise found with the Member States to set 12 as the age limit for the collection of biometric data, and which includes a clause for revision in three years.
Salut prin urmare compromisul la care au ajuns statele membre de a stabili 12 ani ca limită de vârstă pentru prelevarea datelor biometrice, compromis care include o clauză de revizuire în trei ani.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Mr Klinz and the Commission have done a good job and I happily support this report and the proposed revision.
Domnul Klinz şi domnul comisar au lucrat excelent şi susţin cu entuziasm acest raport şi revizuirea propusă.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I regret the passing of this bill and urge that any revision of the media law takes account of the many, many reservations expressed.
Regret adoptarea acestei legi şi solicit ca oricare revizuire a legii mass-mediei să ia în considerare numărul mare de rezerve exprimate.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I also support the revision of the framework decision so that it guarantees at least the same level of protection as the 2007 Council of Europe Convention.
Susţin, de asemenea, revizuirea deciziei-cadru astfel încât aceasta să garanteze cel puţin acelaşi nivel de protecţie ca şi Convenţia Consiliului Europei din 2007.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I am very glad to support Mr Klinz's report and the UCITS revision.
Susţin cu entuziasm raportul domnului Klinz şi revizuirea Directivei OPCVM.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Furthermore, our ability to deport a terrorist suspect is constrained by international conventions (such as ECHR) whose revision is overdue.
Mai mult, abilitatea noastră de a deporta un posibil terorist este constrânsă de convenţii internaţionale (cum ar fi ECHR), a cărei revizie este întârziată.
вимова вимова вимоваu Report Error!
A lot of work has been done, and the effort led to the new revision of the AGRI and NAMA texts.
S-a lucrat foarte mult la asta iar efortul a condus la o nouă revizuire a textelor AGRI şi NAMA.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The Commission would also stress the importance of moving forward on the revision of the Solidarity Fund regulation.
Comisia ar dori, de asemenea, să sublinieze importanţa realizării unor progrese în revizuirea regulamentului privind Fondul de Solidaritate.
вимова вимова вимоваu Report Error!
in writing. - (IT) Madam President, ladies and gentlemen, I voted in favour of Mr Onesta's report on revision of the Rules of Procedure with regard to the petitions process.
în scris. - (IT) Doamnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, am votat în favoarea raportului dlui Onesta privind revizuirea Regulamentului de procedură cu privire la procesul petiţiilor.
вимова вимова вимоваu Report Error!
For a while, until there is a more general revision which could call everything into question, the most glaring aberrations in this directive will disappear.
Pentru o perioadă, până la o revizie mai generală care ar putea pune totul la îndoială, cele mai evidente denaturări din această directivă vor dispărea.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We hope to take advantage of the new financing methods during the revision of the 2010-2013 financial perspective.
Sperăm să beneficiem de noile metode de finanţare în timpul revizuirii perspectivei financiare 2010-2013.
вимова вимова вимоваu Report Error!
(DE) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the revision of the directive on industrial emissions is long overdue.
(DE) Dle preşedinte, dle comisar, stimaţi colegi, revizuirea directivei privind emisiile industriale este cu mult întârziată.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The Commission's revision of the 2008 Transparency Initiative will make public access to EU documents more difficult.
Revizuirea de către Comisie a iniţiativei în materie de transparenţă din 2008 va îngreuna accesul public la documentele UE.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The Commission will submit its proposals within the framework of the first railway package revision, due to be adopted in the autumn.
Comisia îşi va prezenta propunerile în cadrul primei revizuiri a pachetului feroviar, programată pentru adoptare în toamnă.
вимова вимова вимоваu Report Error!
(PT) Mr President, the revision of the Eurovignette Directive should have been used to encourage more sustainable and environmentally-friendly road transport.
(PT) Domnule preşedinte, revizuirea Directivei Eurovinieta ar fi trebuit folosită pentru a promova existenţa unor transporturi rutiere durabile şi care să nu afecteze mediul.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It is not surprising, then, that there should be a debate on the revision of the Barcelona objectives included in the programme of the Czech Presidency.
Nu este surprinzător în aceste condiţii că o dezbatere asupra revizuirii obiectivelor de la Barcelona se regăseşte în programul preşedinţiei cehe.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися