supplement Румунська перевод і приклади пропозицій

supplement

вимова
n. supliment, completare, adaos, apendice
v. suplimenta, completa, întregi, adăuga

Приклади пропозицій

The proposed amendments and supplements relating to reproductive health which the EP has voted for deny the right to life and violate the principle of subsidiarity.
Amendamentele propuse şi completările referitoare la sănătatea reproductivă pe care Parlamentul European le-a votat neagă dreptul la viaţă şi încalcă principiul subsidiarităţii.
вимова вимова вимоваu Report Error!
These can be supplemented with mechanisms for ensuring harmony and mechanisms for enforcement such as inspections in foreign ports subject to certain conditions.
Acestea pot fi suplimentate cu mecanisme de asigurare a armonizării şi cu mecanisme de asigurare a aplicării, precum inspecţiile în porturi străine sub rezerva anumitor condiţii.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Today's convention, Convention 188, will thus amend, supplement and revise the previous conventions.
Convenţia de astăzi, Convenţia 188, va modifica, suplimenta şi revizui astfel convenţiile anterioare.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The draft report we are discussing proposes certain additions and adaptations to the Commission proposal, which are necessary in order to clarify and supplement the logic of the regulation.
Propunerea de raport pe care o dezbatem prevede unele adăugiri şi adaptări ale propunerii Comisiei, necesare pentru a clarifica şi completa raţionamentul regulamentului.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Then, as you rightly point out, the Union for the Mediterranean must be supplemented.
Apoi, după cum bine subliniaţi, Uniunea pentru Mediterana trebuie să fie extinsă.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It must not be purely intergovernmental, but must be rightly supplemented by opening it up to the participation of other players, such as local and regional authorities.
Aceasta nu trebuie să fie, pur și simplu, interguvernamentală, ci trebuie să fie corect suplimentată prin deschiderea spre participarea altor participanţi, cum ar fi autorităţile locale şi regionale.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The Barcelona process should be supplemented by the European neighbourhood policy and the objectives must be clearly defined.
Procesul Barcelona ar trebui să fie completat de politica europeană de vecinătate şi obiectivele sale trebuie definite în mod clar.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The existing rules are improved and supplemented by two reports, one by Mr Savary and one by Mr Fernandes.
Normele existente sunt îmbunătăţite şi completate de două rapoarte, unui elaborat de dl Savary şi altul de dl Fernandes.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We all agree that the debate started on the future cohesion policy should be supplemented by the territorial dimension.
Suntem cu toţii de acord că dezbaterile începute privind viitoarea politică de coeziune trebuie să fie completate cu dimensiunea teritorială.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I welcome that the final version of this report will also include my proposal to facilitate greater flexibility in the use of Structural Funds, so that they supplement rural development measures.
Salut faptul că în versiunea finală a acestui raport se regăseşte şi propunerea mea de a permite o mai mare flexibilitate în utilizarea fondurilor structurale, astfel încât acestea să suplimenteze măsurile de dezvoltare rurală.
вимова вимова вимоваu Report Error!
They should instead supplement each other's work and work together in a complementary way.
În schimb, ar trebui ca activităţile lor să se completeze şi să lucreze împreună într-un mod complementar.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The Commission's initial proposal has been supplemented by two elements introduced by Parliament.
Propunerea iniţială a Comisiei a fost completată cu două elemente introduse de Parlament.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Regular reports are currently being drafted and will be instituted by our heads of mission, in Minsk, and the human rights dialogue will supplement this process.
Rapoarte regulate sunt şi vor fi elaborate de directorii noştri de misiune de la Minsk, iar dialogul privind drepturile omului va completa acest proces.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This directive must supplement the existing European legal framework, especially as regards people with disabilities and the obligation to guarantee effective and non-discriminatory access.
Această directivă trebuie să completeze cadrul legal european existent, în special în ceea ce priveşte persoanele cu handicap şi obligaţia de a garanta acces eficace, fără discriminări.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I would like to congratulate my fellow member, Mrs Buitenweg, for her report, which opens up the way to supplementing the legal structure for eliminating all forms of discrimination.
Aş dori să o felicit pe colega mea, doamna Buitenweg, pentru raportul său, care deschide drumul către completarea structurii legale pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Thus I welcome this report, which supplements the Commission report adopted on 10 December 2008 on the application of Directive 2004/38/EC.
De aceea, salut acest raport care completează raportul Comisiei adoptat la 10 decembrie 2008 privind aplicarea Directivei 2004/38/CE.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This sector cannot develop and compete with and/or supplement the road sector without a considerable improvement of the infrastructure made available for freight trains.
Acest sector nu se poate dezvolta şi nu poate concura cu şi/sau suplimenta sectorul rutier fără o îmbunătăţire considerabilă a infrastructurii disponibile pentru trenurile de marfă.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The European strategy is supplemented by the proposal for a Council recommendation on action within the Member States.
Strategia europeană este completată cu propunerea de recomandare a Consiliului privind acţiunea în cadrul statelor membre.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Member States are supplementing the European agenda through their own efforts at a bilateral level.
Statele membre completează agenda europeană prin propriile eforturi la nivel bilateral.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I believe that this report will supplement other existing initiatives on pesticides, agreed at the end of last year.
Cred că acest raport va suplimenta alte iniţiative existente privind pesticidele, aprobate la finele anului trecut.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися