precursor

вимова
zn. voorloper, voorbode

Приклади пропозицій

The Council could not be moved, not even when the precursor programmes Kaleidoscope, Ariane and Raphael finished.
Zelfs het aflopen van de vroegere programma's CALEIDOSCOOP, ARIANE en RAPHAEL kon de Raad niet op de knieën krijgen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
These bilateral cooperation arrangements are the precursor of the successful application of the common European strategy.
Deze bilaterale samenwerkingsverbanden kunnen gezien worden als een voorbereiding op de toepassing van een gemeenschappelijke Europese strategie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Well, there was a precursor: in 1920, in Kurdistan, in the form of Winston Churchill!
Maar goed, ook hier is er een precedent: in 1920, in Koerdistan - en dan heb ik het over Winston Churchill.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Where are those precursor chemicals, the munitions?
Waar zijn die chemische basisproducten, waar zijn de wapens?
вимова вимова вимоваu Report Error!
Its fundamental objective is to raise the standard of living which in turn is a precursor to the equal treatment of citizens.
De gronddoelstelling ervan is de levensstandaard te verhogen hetgeen op zijn beurt weer een voorloper is van de gelijke behandeling van burgers.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Finally, what is needed is for the town to develop its own momentum, a momentum which will function as an example and precursor.
Het uiteindelijke doel is toch de stad in staat te stellen zijn eigen dynamiek te ontwikkelen. Die dynamiek kan een voorbeeld zijn en een voortrekkersfunctie vervullen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This change could have been the precursor of an improvement.
Deze verandering had synoniem kunnen staan met een verbetering.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Not only does Kosovo create a dangerous precedent, it also has an historical precursor.
Kosovo creëert niet alleen een gevaarlijk precedent, het heeft ook een historische voorganger.
вимова вимова вимоваu Report Error!
These cells are also precursor and stem cells; they are very valuable, as you know.
Deze cellen zijn ook precursor- en stamcellen; deze zijn heel kostbaar, zoals u weet.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This directive is, after all, a precursor to the horizontal instrument for consumer protection.
Deze richtlijn is namelijk een voorloper van het horizontale instrument voor consumentenbescherming.
вимова вимова вимоваu Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com