fraud

вимова
n. oszustwo, oszukanie, cygaństwo, szalbierstwo, matactwo, nabranie, kuglarstwo, hochsztaplerstwo, nieuczciwość, oszust, naciągacz, kuglarz, hochsztapler, nieuczciwiec

Приклади пропозицій

You're a big fraud.
Jesteś wielkim oszustem.
вимова вимова вимоваu Report Error!
For other people, including some in this House, it seems merely to be a gateway to fraud.
Dla innych, w tym niektórych w tej Izbie, polityka ta wydaje się być jedynie polem do nadużyć.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Complex processes often result in errors being made, but they do not give rise to fraud.
Skomplikowane procesy często prowadzą do błędów, ale nie są źródłem oszustw.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Firstly, it will simplify the process of combating fraud and abuse, as biometric identifiers make forging visas more difficult.
Po pierwsze, uprości proces zwalczania oszustw i nadużyć, gdyż identyfikatory biometryczne utrudnią fałszowanie wiz.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In addition, a log must be kept of the quantities present in order to prevent fraud and illegal trade.
Ponadto należy obowiązkowo prowadzić rejestr ilości danej substancji, aby zapobiec nadużyciom i nielegalnemu handlowi.
вимова вимова вимоваu Report Error!
He has taken account in his report of the fight against cybercrime, child pornography, identity theft and fraud, as well as copyright violation.
Sprawozdawca wziął w swoim sprawozdaniu pod uwagę walkę z cyberprzestępczością, pornografią dziecięcą, kradzieżą tożsamości i oszustwami oraz z naruszeniem praw autorskich.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Abominations such as child pornography and paedophilia, as well as Internet fraud, must be stopped.
Należy powstrzymać zjawiska tak odrażające, jak pornografia dziecięca i pedofilia, czy też oszustwa internetowe.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The report by Mrs Gacek on Union citizenship is a real fraud.
Sprawozdanie pani poseł Gacek w sprawie obywatelstwa Unii to faktyczne oszustwo.
вимова вимова вимоваu Report Error!
There is, of course, also an ongoing fraud investigation in Olaf regarding this agency.
Oczywiście nadal trwa również dochodzenie w sprawie oszustwa finansowego prowadzone wobec tej agencji przez OLAF.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Firstly, there is no fraud where the budget is concerned.
Po pierwsze, w przypadku budżetu nie ma żadnego oszustwa.
вимова вимова вимоваu Report Error!

Синоніми

intentional deception resulting in injury to another person: identity theft, cheat, mail fraud, law-breaking, rig, offense, barratry, fraud in fact, crime, election fraud, intrinsic fraud, criminal offence, constructive fraud, fraud in the factum, extrinsic fraud, offence, criminal offense, collateral fraud, swindle, positive fraud, legal fraud, fraud in the inducement
something intended to deceive; deliberate trickery intended to gain an advantage: humbug, trickery, chicane, chicanery, goldbrick, hoax, fraudulence, dupery, wile, put-on, shenanigan, guile
a person who makes deceitful pretenses: beguiler, slicker, trickster, cheater, shammer, cheat, imposter, deceiver, impostor, pseudo, faker, ringer, pseud, role player, fake, pretender, name dropper, shamdictionary extension
© dictionarist.com