necessity

вимова
n. potrzeba, konieczność, ostateczność, bieda, mus

Приклади пропозицій

She was in dire straits, but made a virtue out of necessity.
Miała poważne kłopoty finansowe, mimo to robiła dobrą minę do złej gry.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Habit converts luxurious enjoyments into dull and daily necessities.
Nawyk zmienia luksusowe rozrywki w nudne, codzienne potrzeby.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Entities must not be multiplied beyond necessity.
Nie należy mnożyć bytów bez potrzeby.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Political necessities sometimes turn out to be political mistakes.
Czasem polityczne konieczności okazują się być politycznymi pomyłkami.
вимова вимова вимоваu Report Error!
All inventions grow out of necessity.
Potrzeba matką wynalazków.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Necessity is the mother of invention.
Potrzeba jest matką wynalazku.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Moreover, I think our discussion has also underlined the necessity for both parties to resume dialogue promptly.
Ponadto sądzę, że nasza dyskusja wykazała również konieczność niezwłocznego wznowienia dialogu przez obie strony.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Water is not a tradable commodity; it is a basic necessity of life, and something that everyone has a right to.
Woda nie jest towarem będącym przedmiotem handlu; jest podstawową potrzebą życiową i prawem każdego człowieka.
вимова вимова вимоваu Report Error!
However, the responsibility for safeguarding access to this necessity does not rest on the EU's shoulders.
Odpowiedzialność za zabezpieczenie dostępu do tego artykułu pierwszej potrzeby nie spoczywa jednak na barkach UE.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I am thinking of education, the poorest of the poor, the necessity for basic needs and basic services, and also of economic growth in the country.
Mam na myśli edukację najbiedniejszych z biednych, konieczność zaspokojenia podstawowych potrzeb i świadczenia podstawowych usług oraz rozwój gospodarczy kraju.
вимова вимова вимоваu Report Error!

Синоніми

the condition of being essential or indispensable: necessary, requisiteness, unnecessary, demand, need, unneeded, urgency
anything indispensable: requirement, necessary, want, thing, desideratum, need, requisite, essential, must


dictionary extension
© dictionarist.com