persuasive

вимова
n. pobudka
a. przekonywający

Приклади пропозицій

Tom can be persuasive when he wants to be.
Tom potrafi być przekonywający, kiedy tego chce.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Next, with regard to the pilot project issue, I have already spoken about the problem of a reduction in persuasive force and the fact that the deadlines cannot always be shortened.
Jeśli chodzi zaś o kwestię projektu pilotażowego, poruszyłam już problem ograniczenia zdolności przekonywania oraz kwestię tego, że ostateczne terminy nie mogą być zawsze skracane.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The European Union must speak with one voice and show that it is ambitious and persuasive during the climate change conference in Cancún.
Unia Europejska musi przemawiać jednym głosem, okazując podczas konferencji na temat zmian klimatu w Cancún swoje ambicje i przekonujące stanowisko.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The resulting text is much more persuasive than the initial proposal.
Ostateczny tekst sprawozdania jest w znacznej mierze bardziej przekonywający od jego początkowej wersji.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I consider that these arguments are sufficiently persuasive for us also to resolve protein deficit issues within the framework of CAP reform.
Uważam te argumenty za wystarczająco przekonujące dla nas, by w ramach reformy WPR podjąć również próbę rozwiązania problemu deficytu białka.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Turkey is our most valuable, obvious and persuasive example of a functioning democracy in the Arab world and, of course, an example of a booming economy.
Turcja to dla nas najcenniejszy, najoczywistszy i najbardziej przekonujący przykład funkcjonującej demokracji w świecie arabskim oraz, oczywiście, przykład kwitnącej gospodarki.
вимова вимова вимоваu Report Error!
These measures provide a logical and persuasive step towards a more realistic budget in difficult economic times.
Środki takie stanowią logiczny i perswazyjny ruch w kierunku bardziej realistycznego budżetu w trudnych gospodarczo czasach.
вимова вимова вимоваu Report Error!
After all, we know that adverts are particularly persuasive in inducing young people to consume.
Przecież wiemy, że reklamy najbardziej oddziałują na młodzież, zachęcając ją do spożywania alkoholu.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The fact that Germany, which has 17 nuclear power plants, produces six times more CO2 pollution than France, with its 59 nuclear power stations, is very persuasive.
Fakt, że Niemcy, gdzie czynnych jest 17 elektrowni jądrowych, wytwarzają sześć razy więcej CO2 niż Francja, gdzie zainstalowanych jest 59 elektrowni jądrowych, jest bardzo przekonujący.
вимова вимова вимоваu Report Error!
However, in order to be persuasive, we have to make sure that this principle is properly applied in the EU Member States too.
Aby jednak nasz głos brzmiał przekonująco, musimy zapewnić odpowiednie przestrzeganie tych reguł również w państwach członkowskich.
вимова вимова вимоваu Report Error!

Синоніми

intended or having the power to induce action or belief: glib, smooth-tongued, glib-tongued, convincing, coaxing, cogent, compelling, ingratiatory, telling, weighty


dictionary extension
© dictionarist.com