precursor

вимова
n. zwiastun, prekursor, poprzednik

Приклади пропозицій

We have to prevent anyone being able to board a plane with weapons, explosives or chemical precursors of explosives.
Musimy zapobiec możliwości przedostawania się na pokład samolotów osób posiadających broń, materiały wybuchowe lub prekursory materiałów wybuchowych.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The report that we are dealing with today is submitted as a precursor to a standardisation package which the Commission is currently working on.
Sprawozdanie, którym dzisiaj się zajmujemy, zostało przedstawione jako wstęp do pakietu normalizacyjnego będącego przedmiotem bieżących prac Komisji.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It emerges from the report under examination that the aim is to incorporate into business attitudes those values that have always marked out the European Union and its precursors.
Z przedmiotowego sprawozdania wynika, że podstawowym zamierzeniem jest włączenie do postępowań przedsiębiorstw wartości, które zawsze propagowała Unia Europejska i jej prekursorzy.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It is, however, an essential precursor, in order to weaken the Taliban groups and drive them to cut all links with al-Qaeda and therefore to sit down at the negotiating table.
Jest ona jednak nieodzownym prologiem służącym osłabieniu grup talibów oraz odcięciu wszystkich ich powiązań z Al-Kaidą, co pozwoli im zasiąść przy negocjacyjnym stole.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Major changes seem to be taking place throughout the Middle East and it may well be that this is just a precursor of things to come.
Ogromne zmiany zdają się zachodzić na całym Bliskim Wschodzie, a być może to dopiero zapowiedź tego, co nastąpi.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In this way we can show that we are there to lend a helping hand to those who opt for democracy - and demonstrate that democracy is the precursor to success.
W ten sposób możemy pokazać, że jesteśmy tam po to, by służyć pomocną dłonią tym, którzy opowiadają się za demokracją oraz by wykazać, że demokracja jest zwiastunem sukcesu.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I therefore support effective international cooperation in the fight against the illegal trade in drugs or their precursors and, at the same time, I would like to mention the need for prevention.
Popieram zatem skuteczną współpracę międzynarodową w walce z nielegalnym handlem narkotykami czy ich prekursorami i jednocześnie chciałbym podkreślić konieczność prowadzenia działań zapobiegawczych.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This change could have been the precursor of an improvement.
Agencja Praw Podstawowych powstała na bazie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Not only does Kosovo create a dangerous precedent, it also has an historical precursor.
Kosowo to nie tylko niebezpieczny precedens; ma on także poprzedników historycznych.
вимова вимова вимоваu Report Error!
These cells are also precursor and stem cells; they are very valuable, as you know.
Te komórki są również prekursorami i komórkami macierzystymi; jak państwo wiecie, są bardzo cenne.
вимова вимова вимоваu Report Error!

Синоніми

something that precedes and indicates the approach of something or someone: predecessor, harbinger, herald, forerunner, indication, indicant
a person who goes before or announces the coming of another: predecessor, someone, somebody, soul, person, forerunner, individual, mortal
a substance from which another substance is formed (especially by a metabolic reaction): material, stuffdictionary extension
© dictionarist.com