principality

вимова
n. księstwo, walia

Приклади пропозицій

Given the open borders policy between the Principality of Liechtenstein and the Swiss Confederation, it was expected that the countries would join Schengen at the same time.
Biorąc pod uwagę politykę otwartych granic, która funkcjonuje między Księstwem Lichtensteinu i Konfederacją Szwajcarską, oczekiwano, że oba te państwa przystąpią do dorobku Schengen w tym samym czasie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
For decades, the Principality of Liechtenstein and the Swiss Confederation have practised an open borders policy with free movement of people.
Od kilkudziesięciu lat Księstwo Lichtensteinu i Konfederacja Szwajcarska realizują politykę otwartych granic na rzecz swobodnego przepływu osób.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This resulted in the requirement of said principality to implement, apply and develop the Schengen acquis.
W związku z tym Lichtenstein ma obowiązek wprowadzić w życie, stosować i rozwijać dorobek Schengen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This agreement removes that barrier through the accession of the Principality of Liechtenstein to Schengen.
Przedmiotowa umowa, poprzez przyłączenia się Księstwa Lichtensteinu do dorobku Schengen, usuwa tę barierę.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Expedient control of the EU border with Andorra, a principality in between two large EU countries, France and Spain, will ensure a more profitable and amiable relationship in the future.
Stosowne kontrole na granicy UE z Andorą - księstwem położonym między dwoma dużymi państwami Unii: Francją i Hiszpanią - zapewnią bardziej korzystne i przyjazne relacje w przyszłości.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The conclusion of this new agreement is another step towards greater cooperation between the Principality of Andorra and the EU.
Zawarcie nowego porozumienia to kolejny krok w kierunku rozszerzenia współpracy między Księstwem Andory i UE.
вимова вимова вимоваu Report Error!
For these reasons, and in order to intensify trade between the EU and the Principality of Andorra, I am voting in favour of the new customs security measures.
Z tych względów, jak też w celu zintensyfikowania wymiany handlowej między UE a Księstwem Andory, głosuję za przyjęciem nowych środków bezpieczeństwa.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I voted in favour of this measure aimed at extending the existing agreement between the EU and the Principality of Andorra to customs security measures.
Głosowałam za przyjęciem tego środka mającego na celu rozszerzenie istniejącego porozumienia między UE a Księstwem Andory o środki bezpieczeństwa stosowane przez organy celne.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It is therefore fundamental that the EU and the Principality itself define a framework of cooperation in the matter of customs security.
Dlatego zasadnicze znaczenie ma określenie przez UE i Księstwo Andory ram współpracy w zakresie bezpieczeństwa celnego.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The Principality of Andorra is historically linked to the EU in all manner of areas.
Księstwo Andory historycznie powiązane jest z UE w rozmaitych dziedzinach.
вимова вимова вимоваu Report Error!

Синоніми

territory ruled by a prince: land, princedom, domain, demesne


dictionary extension
© dictionarist.com