requisite

вимова
n. wymaganie, rekwizyt
a. wymagany, konieczny

Приклади пропозицій

frequent modification, by certain Member States, of eligibility criteria and requisite documentation;
częstych zmian kryteriów kwalifikowalności i wymaganej dokumentacji dokonywanych przez niektóre państwa członkowskie;
вимова вимова вимоваu Report Error!
We cannot have electronic labels being applied to textiles without the knowledge of those concerned whilst we are still waiting for the requisite labelling regulations.
Nie możemy wykorzystywać etykiet elektronicznych na wyrobach włókienniczych bez wiedzy osób zainteresowanych; tymczasem nadal nie mamy odpowiednich przepisów w zakresie etykietowania.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I urge the Commission to take requisite measures, but not as before, off its own bat or by discussing them thoroughly with Member States.
Wzywam Komisję, aby powzięła konieczne środki, ale nie tak jak wcześniej - z własnej inicjatywy lub po ich dokładnym omówieniu z państwami członkowskimi.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Even with this transfer, however, I can assure you that we have the budget we need to be able to apply the requisite measures.
Nawet wobec tego przesunięcia mogę jednak pana zapewnić, że mamy wystarczający budżet, byśmy byli w stanie zastosować wymagane środki.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The reason for this relates to constitutional law - the requisite majorities were needed in order to pass a Federal Constitutional Act, and they are not easy to obtain.
Przyczyną jest tu prawo konstytucyjne - do przegłosowania federalnej ustawy konstytucyjnej konieczna jest zdecydowana większość, a niełatwo ją uzyskać.
вимова вимова вимоваu Report Error!
One strand of this solution is supporting affordable, easy access to support services and facilities such as kindergartens, out-patient clinics, and so on, as well as the requisite infrastructure.
Jednym z elementów tych rozwiązań jest wspieranie przystępnego pod względem kosztów i łatwego dostępu do usług i udogodnień, takich jak przedszkola, przychodnie lekarskie itd., a także towarzyszącej infrastruktury.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I am also very much in favour of fiscal consolidation, as this would naturally allow us to make the requisite savings.
Poza tym zdecydowanie popieram konsolidację fiskalną, gdyż z pewnością pozwoli nam wprowadzić niezbędne oszczędności.
вимова вимова вимоваu Report Error!
My question was simple: how did Mr Harbour's influence help with adoption of his written declaration, which failed to get the requisite number of signatures?
Zadałam proste pytanie: w jaki sposób wpływy pana posła Harboura pomogły w przyjęciu jego oświadczenia, które nie zebrało wystarczającej liczby podpisów?
вимова вимова вимоваu Report Error!
The investigation of these massacres is therefore already a part, and a very clear pre-requisite, of any settlement.
A zatem dochodzenie w tej sprawie już teraz stało się częścią - i bardzo jasnym warunkiem wstępnym - jakiejkolwiek porozumienia.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Even if these are one-man parties and act as a one-man operation, seeking to portray themselves as whiter than white, these parties and persons must demonstrate the requisite level of transparency.
Nawet jeśli są to partie jednoosobowe i działają w pojedynkę, nawet jeżeli starają się przedstawiać swój wizerunek w sposób bielszy od bieli, te strony i osoby muszą wykazywać wymagany poziom przejrzystości.
вимова вимова вимоваu Report Error!

Синоніми

necessary for relief or supply: needed, needful, required, necessary
anything indispensable: requirement, necessary, want, thing, desideratum, necessity, need, essential, mustdictionary extension
© dictionarist.com